Η "Οικονομική Επιτροπή", με αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), συγκροτείται από 6 τακτικά μέλη, εκ των οποίων 2, προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης από 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 2 προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.


Τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 05/03/2017 έως 31/08/2019 εξελέγησαν κατά την 6η συνεδρίαση του 2017, του δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ 19/2017):

 

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικά Μέλη:

Αναπληρωματικά Μέλη:

  • Εγκολφόπουλος Αλκιβιάδης
  • Κώστας Πολίτης
  • Ανδρουτσοπούλου Αθηνά
  • Φαράκλας Κώστας
  • Βήττος Βασίλειος
Designed and Developed by