Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38, του Ν. 4497/2017 «Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου Δήμου».

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Αναλήψεως του Κυρίου που θα πραγματοποιηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου μας ορίζεται από Δευτέρα 30 Απριλίου έως Παρασκευή 4 Μαΐου και ώρα από 08:00 έως 13:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο που στεγάζεται επί της οδού Δημητρίου Βερνάρδου 23 στις πληροφορίες (ισόγειο) για να παραλαμβάνουν την αίτηση ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.vrilissia.gr.

Η διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων θα διεξαχθεί την Δευτέρα 7 Μαΐου και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημαρχείο Βριλησσίων στο γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Ανθρωπίνων Πόρων.

Οι αναδειχθέντες από την κλήρωση δικαιούχοι των αδειών για συμμετοχή στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη υποχρεούνται την Τρίτη 8 & Τετάρτη 9 Μαΐου (ώρες 08:00 – 13:00)  να προσέλθουν στο τμήμα εσόδων του Δήμου προκειμένου να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και κατόπιν να εφοδιαστούν με τη σχετική άδεια.

Όλες οι αδιάθετες θέσεις, θα διατεθούν από την Πέμπτη 10 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 11 Μαΐου α) σύμφωνα με τον αριθμό προτεραιότητας που έλαβαν οι αιτούντες – επιλαχόντες κατά την κλήρωση, όπως αναφέρονται στο σχετικό πίνακα κληρώσεως, β) αν δεν καλυφθούν οι θέσεις από τους επιλαχόντες της περίπτωσης (α) τυχόν νέες αιτήσεις που θα κατατεθούν. Μετά την ανωτέρων διαδικασία καμία άλλη θέση δεν θα χορηγηθεί.   

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από τριμελής Επιτροπή που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση του.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει. 

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος  καθώς επίσης και τα μέτρα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη κάθε φορά ημερομηνία, των ζητούμενων δικαιολογητικών κατά περίπτωση, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της κλήρωσης.

Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε θρησκευτική εμποροπανήγυρη, ο οποίος αναρτάται στο  δημοτικό κατάστημα.

Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την κατάθεση της αίτησης του, για να  συμπεριληφθεί στην κλήρωση θα  καταβάλλει το ποσό των 20 €. Σε περίπτωση που ο αιτών εξασφαλίσει από την διαδικασία της κλήρωσης άδεια, το ποσό της κατάληψης συμψηφίζεται με το ποσό που έχει ήδη καταβάλει. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιστρέφεται ή συμψηφίζεται το ποσό των 20 € που έχει καταβληθεί.  

Μετά το έλεγχο και την κλήρωση των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή οι δικαιούχοι για να παραλάβουν την άδεια θα πρέπει να εξοφλήσουν το αναλογούν τέλος στο ταμείο του Δήμου.   

 

Υπεύθυνοι για την σωστή κατάθεση των δικαιολογητικών είναι οι αιτούντες και μόνο. 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  • Άδεια Υπαίθριου εμπορίου ή Βεβαίωση δραστηριοποίησης Υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας κατά περίπτωση.
  • Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

 

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

 αίτηση

 

 

Designed and Developed by