Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)».

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 56.995,00€ και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 13.678,80€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης  ανέρχεται σε 70.673,80€.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2018 και οικονομικού έτους 2019.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 18PROC003419189.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27η μηνός Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της Διακήρυξης ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω φαξ.

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις αναρτώνται στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.

 

 

Designed and Developed by