Η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, σήμερα, 12 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Designed and Developed by