Η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α')  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 15η Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 Προγραμματισμός δράσεων έτους 2018

Designed and Developed by