Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δημοσιεύεται ο Ισολογισμός οικ.έτους 2014 μετά του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και η συνοπτική κατάσταση απολογισμού (Περίληψης) έτους 2014 του Δήμου Βριλησσίων.

Τα παραπάνω έχουν δημοσιευθεί και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με

  • ΑΔΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΩΑ26Ω9Ρ-ΕΓ6
  • ΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7ΙΩΗΩ9Ρ-ΒΕΑ
  • ΑΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ: 6ΨΖΗΩ9Ρ-Σ3Φ

 

Ισολογισμός οικ. έτους 2014 μετά του πιστοποιητικού του Ο.Ε.Λ

Συνοπτική οικονομική κατάσταση Απολογισμού έτους 2014


Designed and Developed by