Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δημοσιεύεται ο Ισολογισμός οικ.έτους 2014 μετά του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και η συνοπτική κατάσταση απολογισμού (Περίληψης) έτους 2014 του Δήμου Βριλησσίων.

Τα παραπάνω έχουν δημοσιευθεί και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7ΜΠ1ΟΛΔ0- Υ2Π και ΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΨΗΞΜΟΛΔ0-ΥΚΙ

Ισολογισμός ΟΚΠΑ οικ.έτους 2014

Designed and Developed by