Ενημερωθείτε για τον προϋπολογισμό του 2017, από την συνοπτική κατάσταση εσόδων - εξόδων, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 182/2016 (ΑΔΑ: 6Β80Ω9Ρ-Η2Ψ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ . ΕΤΟΣ 2017

Designed and Developed by