Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ».

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί θα δοθεί ως εξής:

Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης,
μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους,
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής (www.fuelprices.gr ),
κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και
που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014).

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 355.214,00 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 85.251,36 € ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 440.465,36 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr  όπου έχει καταχωρηθεί με συστημικό αριθμό 47272.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/13-10-2017 διακήρυξη διαγωνισμού.  

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC002100702.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠΠ) - pdf αρχείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠΠ) - xml αρχείο

Designed and Developed by