ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Λ. Πεντέλης 62

15235 Βριλήσσια

Τηλ: 210 8105052

Fax: 210 6131204

 

Το Νομικό μας Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει στις προμήθειες:

 

«ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & FAX» 

2249/02.11.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

9/2017 Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(pdf)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(doc)

 

«ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»  

2250/02.11.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

120/2017 Απόφαση Δ.Σ.

 

«ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»  

2251/02.11.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

119/2017 Απόφαση Δ.Σ.

 

με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις σχετικές Μελέτες ή Αποφάσεις Δ.Σ. και Προσκλήσεις υποβολής προσφορών (οι οποίες επισυνάπτονται).

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Τετάρτη 08.11.2017 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ.Πεντέλης 62 – ισόγειο) συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Designed and Developed by