Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 571.700,00 €, (πλέον Φ.Π.Α 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η  Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

 προκήρυξη

διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας

έντυπο οικονομικής προσφοράς

Designed and Developed by