Διενεργείται επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών ύδρευσης έτους 2018.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 13.920,00 €, ήτοι σύνολο 71.920,00€.

 Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 18 τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016.

 Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 18PROC003254179.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8η μηνός Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

 Διακήρυξη

παράρτημα 2

παράρτημα 3

παράρτημα 4

παράρτημα 5

πίνακας

 

Designed and Developed by