Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (CPV: 79713000-5)

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.644,00 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 14.314,56€, ήτοι σύνολο 73.958,56€.

Η παρούσα σύμβαση εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 18PROC003584479.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5η μηνός Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών)

 διακήρυξη

παράρτημα 2

παράρτημα 3

παράρτημα 5

ΤΕΥΔ

 

Designed and Developed by