Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης,  για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.209.500,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24%  του ποσού των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ  (290.280,00 €), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (1.499.780,00 €)

Με το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» προβλέπεται η υλοποίηση διαφόρων εργασιών επισκευών και συντηρήσεων των υποδομών των σημαντικότερων κοινόχρηστων χώρων της πόλης.

H διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.

Designed and Developed by