Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης,  για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ (276.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (66.240,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (342.240,00 €).

Με το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» προβλέπεται η υλοποίηση διαφόρων εργασιών για την επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υδατόπυργου που βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Λαύρας (στην συμβολή των οδών Κύπρου και Γράμμου), στα Βριλήσσια και στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του κλειστού γυμναστηρίου Βριλησσίων που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ολυμπιονικών & Σπύρου Λούη (Ο.Τ. 388).

H διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018  και ώρα 10:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.

 

 

Designed and Developed by