Το Νομικό Πρόσωπο του ΟΚΠΑ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Τρίτη 30.10.2018 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

9/2018 Μελέτη

 

Designed and Developed by