Το Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης επαναπροσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφορών για τις προμήθειες:

- «Γραφικής Ύλης & Λοιπών Υλικών Γραφείου έτους 2018»

- «Απινιδωτή»

όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σχετικές μελέτες.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Παρασκευή 09.11.2018 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Γραφικής Ύλης

14/2018 Μελέτη Γραφικής Ύλης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Απινιδωτή

8/2018 Μελέτη Απινιδωτή

Designed and Developed by