Τα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 3/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Designed and Developed by