1. Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της δικτυακής πύλης του Δήμου Βριλησσίων διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997, ΠΔ 207/1998, 79/2000, α.8 του Ν. 2812/2000 και Ν. 3471/2006), της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ) καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1.1 Η λειτουργία της δικτυακής πύλης προϋποθέτει την τήρηση αρχείου που περιλαμβάνει τα υποβαλλόμενα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών. Ο Δήμος Βριλησσίων, τα όργανά του και οι συνεργάτες του δεσμεύονται να διαφυλάσσουν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο μέτρο. Δεν δύνανται να μεταβιβάσουν σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και για κανένα λόγο, παρά μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζονται στην κειμένη νομοθεσία και αποκλειστικά προς τις κατά περίπτωση Αρμόδιες Αρχές.

1.2 Ο Δήμος Βριλησσίων, τα όργανά του και οι συνεργάτες του έχουν την δυνατότητα να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων του αρχείου αυτού για λόγους στατιστικούς, επικοινωνίας ή βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών.

1.3 Ο Δήμος Βριλησσίων, τα όργανά του και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται σε άλλους δικτυακούς τόπους ή ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, στην περίπτωση που μεταβεί σε αυτούς ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης μέσω συνδέσμων (links).

1.4 Ο επισκέπτης/χρήστης δικαιούται να επικοινωνεί με τον Δήμο Βριλησσίων προκειμένου να διασταυρώνει την ύπαρξη του αρχείου αυτού (δικαίωμα πρόσβασης), καθώς να αιτείται την διόρθωση, τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή του (δικαίωμα αντίρρησης).

Designed and Developed by