Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης,  για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016».

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (571.700,00 €), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για την διεξαγωγή κληρώσεων μέσω Μη.Μ.Ε.Δ, με την υπ’ αριθ. 216/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

 

  1. Λογοθέτη Βασίλειο, κλάδου Π.Ε. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (χρήστη εφαρμογής) αναπληρούμενο από τον Παραρά Σταμάτιο, κλάδου Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών (χρήστη εφαρμογής) και
  2. Μουστάκα Μαρία, κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρούμενη από τον Μάνο Ιωάννη, κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη, 16 Μαΐου  2018  και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Βριλησσίων στην διεύθυνση www.vrilissia.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση  www.ggde.gr

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τρύφων Μαρτιγόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Designed and Developed by