Ενημερωθείτε για τον Κανονισμό Ύδρευσης, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στην με αριθμό 8 συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 13.04.2016, με την απόφαση με αριθμό 57/2016 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΩΛ76Ω9Ρ-Β9Χ.

Στη συνέχεια παρατίθεται το πλήρες κείμενο του Κανονισμού.

Κανονισμός Ύδρευσης

 

 

 

Designed and Developed by