3η/2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 Η 3η/2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 18η Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση της 533/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/16
 ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της 534/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/16
 ΘΕΜΑ 3ο: Μερική κατακύρωση του αποτελέσματος του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «άνω των ορίων» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ - Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων προσωρινών αναδόχων
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών

Αναζητηση

your europe

youth logo 1

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018