3η/2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 Η 3η/2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 18η Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση της 533/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/16
 ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της 534/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/16
 ΘΕΜΑ 3ο: Μερική κατακύρωση του αποτελέσματος του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «άνω των ορίων» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ - Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων προσωρινών αναδόχων
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών

Αναζητηση

your europe

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018