Προμήθεια καυσίμων έτους 2021 για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης (%).
Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 447.596,40 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 107.423,14 € ήτοι σύνολο δαπάνης 555.019,54€
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.
ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 297.521,40 € πλέον ΦΠΑ 24% (CPV: 09134200-9 & 09132100-4).
ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 150.075,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (CPV: 09135100-5).
Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και τα δύο τμήματα ειδών, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά τμήμα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 99357) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00 .
Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 10973/16-9-2020 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 20PROC007345361.

πλήρες τεύχος διακήρυξης

 

 

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018