Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού τάπητα και χλοοτάπητα στους αθλητικούς χώρους του Δήμου

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 600.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 144.000,00 € ήτοι σύνολο δαπάνης 744.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 108997) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 .
Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4753/23-04-2021 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 21PROC008544018.

 προκήρυξη

πλήρες τεύχος

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560