Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών ύδρευσης έτους 2018

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών ύδρευσης έτους 2018.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 13.920,00 €, ήτοι σύνολο 71.920,00€.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 18 τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 18PROC003254179.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27η μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

asxolikh

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018