ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 1.400.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 336.000,00 €, ήτοι σύνολο προϋπολογισμού 1.736.000,00 €

Η σύμβαση χρηματοδοτείται 100% από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (Άξονας Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση»), δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 11726/2021/07-04-2022 (ΑΔΑ: 6Ε5246ΜΤΛ6-ΚΦ3) Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός RFQ: 310268).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, οι σχετικές απαιτήσεις και τα λοιπά στοιχεία για την εκτέλεση της προμήθειας καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1250/26-01-2024 διακήρυξη διαγωνισμού.

 

Το συνημμένο πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 24PROC014197283.

pic 01

                                                                        

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560