Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ» κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με κοστολόγηση του κύκλου ζωής.

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 2.260.000 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των  542.400 € ήτοι σύνολο δαπάνης  2.802.400€

Η εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης ως εξής:

Για προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού ποσού 250.000€, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 60.000 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού έως 310.000 €.

Για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του συστήματος για επιπλέον πέντε έτη ποσού 325.000 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 78.000 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 403.000 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 53160), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 18PROC002683553

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560