Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών στον ΟΚΠΑ

Ο ΟΚΠΑ πρόκειται να προχωρήσει στις προμήθειες «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» και «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017», με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις σχετικές Μελέτες και Προσκλήσεις υποβολής προσφορών (οι οποίες επισυνάπτονται).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Παρασκευή 06.10.2017 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ.(Λ.Πεντέλης 62 – ισόγειο)συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Λ. Πεντέλης 62, 15235 Βριλήσσια

Τηλ: 210.81.05.052

Fax: 210.61.31.204

έγγραφα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

έγγραφα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560