Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Tην Πέμπτη 20 Ιουλίου, διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της "προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2017 για τον Δήμο Βριλησσίων και τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου".

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα ειδών, χωρίς περιορισμό.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.969,77 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 14.392,74€, ήτοι σύνολο 74.362,51€.

Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και υποδιαιρείται σε τμήματα σε έξι (6) τμήματα, ως κατωτέρω:

  • ΤΜΗΜΑ 1: “ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ”
  • ΤΜΗΜΑ 2: “ΧΑΡΤΙΚΑ”
  • ΤΜΗΜΑ 3: “ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ”
  • ΤΜΗΜΑ 4: “ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
  • ΤΜΗΜΑ 5: “ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ”
  • ΤΜΗΜΑ 6: “ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ)”

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC001660347.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της διακήρυξης ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω φαξ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις αναρτώνται στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018