Ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό με αρ. Πρωτ 1009/14.06.2017

Στο παρόν άρθρο εμφανίζονται οι ερωτήσεις ενδιαφερομένων σχετικά με τον διαγωνισμό με αρ. Πρωτ. 1009/14.06.2017 όπως έχουν γραπτά διατυπωθεί από τους ίδιους και με τη σειρά που παραλαμβάνονται από το Ν.Π.Δ.Δ. και οι αντίστοιχες απαντήσεις διευκρινήσεις που δίνει  το Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Θα ήθελα να ζητήσω μια διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό για Τις μεταφορές του ΚΑΠΗ  και πιο συγκεκριμένα για την συμπλήρωση του εντύπου ΤΕΥΔ   .Στην ενότητα  πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, θα ήθελα να μου  πείτε τι ακριβώς ζητάει και αν αυτό έχει σχέση με το συμφωνητικό ενοικίασης πούλμαν από συνεργαζόμενο γραφείο. 

  Σύμφωνα με το αρ. 2.2.9.1  της διακήρυξης , το έντυπο του Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρώνεται σύμφωνα με  την οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ, την οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο : www.eaadhsy.gr.
  Στην περίπτωση που επιθυμείτε να στηριχθείτε σε ικανότητα τρίτου οικονομικού φορέα , εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.8  (σελ. 16) της διακήρυξης και απαιτείται η προσκόμιση ΤΕΥΔ και από τον τρίτο.
  Προς απόδειξη υποβάλλονται τα ζητούμενα σύμφωνα με την παράγραφο Β.8 του άρθρου 2.2.9.2. (σελ. 19) της διακήρυξης.


 2. 2.4.3.2 Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” της 1/2017 μελέτης της υπηρεσίας, που αποτελεί το Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. Ειδικότερα, η τεχνική προσφορά, προκειμένου να είναι άμεσα αξιολογήσιμη, πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά του ως άνω αναφερόμενου κεφαλαίου «Τεχνικές προδιαγραφές»  Διότι από το κεφάλαιο «Τεχνικές προδιαγραφές» δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια ποια δικαιολογητικά ή έγγραφα θα πρέπει να περιέχει να περιέχει ο συγκεκριμένος φάκελος ? παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αναλυτικά.

  Σε σχέση με το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας   που αφορά στο φάκελο της «Τεχνικής Προσφοράς» σας ενημερώνω ότι ο φάκελος δεν χρειάζεται να περιέχει κανένα είδος δικαιολογητικού πλην της αναφερόμενης  τεχνικής προσφοράς  σας η  οποία θα βεβαιώνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως παρουσιάζονται στις  (σελ. 52 – 57)  και ανάλογα σε ποιο ή ποια τμήματα επιθυμείτε να  υποβάλλεται προσφορά.


 3. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τυχόν τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Για το συγκεκριμένο θα σας κατατεθεί επιστολή?

  Σε σχέση με το αν θα  πρέπει  οι οικονομικοί φορείς να αναφέρουν το τυχόν τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους , φυσικά και θα πρέπει να κατατεθεί επιστολή.


 4. Επιπλέον διευκρινίστε μας πόσα λεωφορεία πρέπει να σας προσφερθούν για το έργο (ΤΜΗΜΑ 1 & ΤΜΗΜΑ 2) και σε ποιο σημείο της διακήρυξης αναγράφεται. 

  Σε σχέση με τον αριθμό των πούλμαν που πρέπει να προσφέρουν το έργο , δεν αναφέρεται αριθμός λεωφορείων  στην τεχνική έκθεση της 1/ 2017 Μελέτης της υπηρεσίας  σελ.  41 του τεύχους της διακήρυξης όπου σας παραθέτω το συγκεκριμένο απόσπασμα. «Τα πούλμαν που απαιτείται να μισθωθούν για χρονικό διάστημα από υπογραφής της σχετικής σύμβασης (υπολογίζουμε στα μέσα του μηνός Μαΐου 2017) έως τις 31 Ιουλίου 2018 (Πολυετής Υποχρέωση), θα είναι των 50 θέσεων, όσα απαιτηθούν κάθε φορά. Συνεπώς συνολικά εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν 435 μεταφορές.»


 5. Μια επιπλέον διευκρίνιση, θα πρέπει να κατατεθούν άδειες κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφαλιστήρια των λεωφορείων;

  Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας όχι ,αν στην πορεία είστε ο τελικός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσετε  όλα τα αποδεικτικά μέσα όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2.9.2.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560