Διαγωνισμός για το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίων

 

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 4.415.700,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 1.059.768,00 € ήτοι σύνολο δαπάνης 5.475.468,00 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχει καταχωρηθεί με συστημικό αριθμό 72405.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 6 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5123/1-4-2019 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 19PROC004740082.

περίληψη διακήρυξης

προκήρυξη δημοσιευμένη

παράρτημα

παράρτημα 4

παράρτημα 2

προϋπολογισμός

ΕΕΕΠ

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560