Ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό με αρ.πρωτ. 6800/18-05-2017

Στο παρόν άρθρο εμφανίζονται οι ερωτήσεις ενδιαφερομένων σχετικά με τον διαγωνισμό με αρ.πρωτ.6800/18-05-2017, όπως έχουν γραπτά διατυπωθεί από τους ίδιους και με τη σειρά που παραλαμβάνονται από το Δήμο και οι αντίστοιχες απαντήσεις διευκρινήσεις που δίνει ο Δήμος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Στην παράγραφο 1.5 δεν αναφέρεται την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ενώ αναφέρεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι, η 31η μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 2. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προ ΦΠΑ ή μετά από ΦΠΑ?

  Στο κεφάλαιο τεχνικές προδιαγραφές της 24/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (η οποία αποτελεί το Παράρτημα Ι της εν λόγω διακήρυξης) και ειδικότερα στα «πληροφοριακά στοιχεία» υπό τίτλο «κριτήρια ανάθεσης» ορίζεται ότι «Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής ανά τμήμα, χωρίς περιορισμό.»

  Συνεπώς προκύπτει σαφώς ότι το κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., καθώς αυτό είναι το συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρυνθεί ο Δήμος.

 3. Στη σελίδα 13 στο 2.2.6 αναφέρετε ότι απαιτείται να έχουμε εκτελέσει τουλάχιστον 3 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ……κλπ. Η εταιρία μας θα πάρει μέρος μόνο στο τμήμα 1 το οποίο αφορά την παραγωγή των φακέλων και των λογαριασμών και δεν θα παράσχει καμία υπηρεσία καθώς αυτό αφορά το τμήμα 2. Θα πρέπει να σας αναφέρουμε 3 συμβάσεις που αφορούν αντίστοιχα προμήθεια παρόμοιων εντύπων ή η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά μόνο το τμήμα 2;

  Η απαίτηση της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης, να έχουν εκτελεσθεί τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων και των αναθετόντων φορέων), ανεξαρτήτως ύψους αυτών, αφορά έκαστο τμήμα, όπως ρητά αναφέρεται, άρα και στο τμήμα 1.

 4. Στη σελίδα 13 στο 2.2.6 αναφέρετε "β) απαιτούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή/και ΕΝ 14534:2003 μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών". Εμείς καθώς δεν θα παράσχουμε υπηρεσία δεν μπορούμε να σας τα προσκομίσουμε, είναι αποδεκτό;

  Η απαίτηση, οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν Πιστοποιητικό ότι διαθέτουν σύστημα μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή/και ΕΝ 14534:2003, αφορά μόνο στο τμήμα 2, όπως ρητά αναφέρεται.

 5. Στη σελίδα 18 στο 2.4.3.2 αναφέρετε ότι ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, εκτός από την ίδια την τεχνική μας προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εμείς που θα πάρουμε μέρος μόνο στο τμήμα 1 για την παραγωγή των εντύπων, είμαστε υπόχρεοι να συμπεριλάβουμε κάποια δικαιολογητικά; και αν ναι παρακαλώ διευκρινίστε μου ποια είναι αυτά.

  Η αναφορά στην παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης ότι ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς , εκτός από την ίδια την τεχνική προσφορά , θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, αφορά σε γενική διατύπωση και όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προσφορών. Επίσης, στο κεφάλαιο «τεχνικές προδιαγραφές» της 24/2017 μελέτης της υπηρεσίας (παράρτημα Ι της διακήρυξης), βάσει του οποίο θα πρέπει να συνταχθεί η τεχνική προσφορά σας, δεν αναφέρονται κάποια δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εάν εσείς κρίνετε σκόπιμο να συμπεριλάβετε κάποιο έγγραφο που διαθέτετε, δεν επηρεάζει την διαδικασία.

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018