Συνοπτικός διαγωνισμός για την "Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης"

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας "Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης".

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράαποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.940,00€ και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 14.385,60€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης  ανέρχεται σε 74.325,60€.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και οικονομικού έτους 2018. Συγκεκριμένα επιμερίζεται ως εξής ανά έτος:

Έτος Κ.Α. Τίτλος Ποσόν (€)
2017  00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  46.604,16
2017  00.6142.13 Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης  12.856,32
2018  00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  11.651,04
2018  00.6142.13 Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης  3.214,08


Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC006204752.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018