Συνοπτικός διαγωνισμός για την "Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης"

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας "Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης".

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράαποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.940,00€ και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 14.385,60€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης  ανέρχεται σε 74.325,60€.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και οικονομικού έτους 2018. Συγκεκριμένα επιμερίζεται ως εξής ανά έτος:

Έτος Κ.Α. Τίτλος Ποσόν (€)
2017  00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  46.604,16
2017  00.6142.13 Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης  12.856,32
2018  00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  11.651,04
2018  00.6142.13 Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης  3.214,08


Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC006204752.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Αναζητηση

your europe

youth logo 1

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018