Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Ο Δήμος Βριλησσίων διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

  1. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
  2. τους όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου 16080/12.12.2016 Διακήρυξης

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2017,ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Tα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 16PROC005634208 2016-12-23.

Αναζητηση

your europe

youth logo 1

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018