«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων και των Ν.Π.Δ.Δ. του (Ο.Κ.Π.Α. & Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.) για το 2017»

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ (Ο.Κ.Π.Α. & Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.) ΓΙΑ ΤΟ 2017».

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί θα δοθεί ως εξής:

 1. Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη:
  • και φρούτα (τμήμα 6)
  • είδη οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά (τμήμα 4),
  • είδη ιχθυοπωλείου (τμήμα 3),
  • είδη κρεοπωλείου (τμήμα 2),
  • αυγά (υποτμήμα 1.4),
  • ελαιόλαδο (υποτμήμα 1.2) & κατεψυγμένα λαχανικά (υποτμήμα 1.3)
 2. Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη, ήτοι:
  • γάλα παστεριωμένο (τμήμα 9)
  • συσκευασμένα τρόφιμα (τμήμα 8),
  • χυμοί φρούτων (τμήμα 7),
  • είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής (τμήμα 5),
  • είδη παντοπωλείου (υποτμήμα 1.1 & 1.5),

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 134.168,45 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 20.280,94 € ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 154.449,39 €

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr  όπου έχει καταχωρηθεί με συστημικό αριθμό 30196.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 23:59:59.. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16223/14-12-2016διακήρυξη διαγωνισμού.  

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 16PROC005573986.

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018