Προμήθεια γραφικής ύλης για τον ΟΚΠΑ

 

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ''.

1868/25.07.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

16/2019 Μελέτη

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφούλάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Τετάρτη 31.07.2019 και
ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 - ισόγειο).

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560