Προμήθεια ανοιχτού φορτηγού με γερανό και αρπάγη

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων.
Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016..
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (153.225,81 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού τριάντα έξη χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (36.774,19 €). Ήτοι, η συνολική εκτιμώμενη αξία της Δημόσιας Σύμβασης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000,00 €) ευρώ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 21421/23-12-2019 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 19PROC006094604

διακήρυξη

περίληψη διακήρυξης

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018