Διεύθυνση Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Κεντρικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
Δημ. Βερνάρδου 23, Βριλήσσια 15235

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
---------------------------------------------
Ερασμία Χίου

τηλ. 213.20.50.591
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
---------------------------------------------

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων, διαρθρώνεται ως εξής

 • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • Γραφείο Προσωπικού
  • Γραφείο Γραμματείας και Υποστήριξης Υπηρεσιών του Δήμου
  • Γραφείο Αστικής Κατάστασης Δημοτών
  • Γραφείο Ληξιαρχείου
 • ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
  • Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής
  • Γραφείο Νομικών Προσώπων
  • Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας
  • Γραφείο Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων
  • Γραφείο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
  • Γραφείο Επικοινωνίας
  • Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης
 • ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής
  • Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οκονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων, έχουν ως εξής

---------------------------------------------
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
---------------------------------------------

Προϊσταμένη Τμήματος
---------------------------------------------
Γεωργία Δελή

τηλ. 213.20.50.502
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφείο Προσωπικού

 • Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά το πάσης φύσεως προσωπικό.
 • Τηρεί μητρώο, ευρετήριο και τους ατομικούς φακέλους του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.
 • Εφαρμόζει τις νόμιμες διαδικασίες για την πρόσληψη και την απόλυση ή συνταξιοδότηση υπαλλήλων καθώς και για την απασχόληση προσωπικού με μίσθωση έργου.
 • Μεριμνά για την έκδοση πράξεων που αφορούν τις υπηρεσιακές και τις μισθολογικές μεταβολές των υπαλλήλων (προαγωγές, μετατάξεις κλπ), τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου.
 • Καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου κατά Κλάδο και Βαθμό, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και συντάσσει τα σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 • Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την χορήγηση της σύνταξης και των παροχών του ΤΑΔΚΥ στους υπαλλήλους του Δήμου, που αποχωρούν από την Υπηρεσία καθώς και την αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας τους, καθώς και κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την συνταξιοδότηση του Ι.Δ. προσωπικού και την καταβολή της προβλεπόμενης από τον Νόμο αποζημίωσης, σε συνεργασία με το γραφείο Μισθοδοσίας.
 • Ελέγχει και παρακολουθεί τα δελτία παρουσίας για την ακριβή ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Δήμου.
 • Ασχολείται με την μελέτη και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για την σωστή εφαρμογή τους.
 • Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού και το ενημερώνει για τα προγράμματα επιμόρφωσής του.
 • Φροντίζει για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων.
 • Διενεργεί τα σχετικά κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων του Δήμου από τους αντίστοιχους Ασφαλιστικούς φορείς.
 • Φροντίζει, σε συνεργασία με το Γραφείο Μισθοδοσίας, για την επεξεργασία του Ειδικού Προϋπολογισμού Δαπανών του προσωπικού.

Γραφείο Γραμματείας και Υποστήριξης Υπηρεσιών του Δήμου

 • Τηρεί πρωτόκολλο, το ευρετήριο και ενεργεί τη συσχέτιση όλων των εισερχομένων εξερχόμενων εγγράφων.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία όλων των υπηρεσιών.
 • Φροντίζει για την τήρηση των πρωτοτύπων [σχεδίων] εγγράφων και την έκδοση αντιγράφων.
 • Ευθύνεται για την ταχεία αποστολή των εγγράφων βεβαιώνει το γνήσιο των υπογραφών.
 • Τηρεί δείγματα υπογραφών των οργάνων του Δήμου. Φροντίζει για την τήρηση του παλαιού αρχείου του Δήμου.
 • Χρεώνει τα έγγραφα στις Δ/νσεις / Τμήματα/ Γραφεία του Δήμου.
 • Μεριμνά για την επίδοση στους δημότες ή κατοίκους γενικότερα της πόλης εγγράφων ή ανακοινώσεων που διαβιβάζονται γι’ αυτό το σκοπό στο Δήμο από μέρους Δημοσίων Αρχών ή άλλων Ο.Τ.Α.
 • Προβαίνει στην ανάρτηση στο πλαίσιο των δημόσιων ανακοινώσεων όλων των για το σκοπό αυτό επιδιδομένων στο Δήμο αποφάσεων, κλήσεων, προγραμμάτων, κλπ. με την υποχρέωση έγκαιρης συλλογής αυτών σε εύλογο χρόνο, αρχειοθέτησή τους και καταστροφής τους, τηρούμενης προς τούτο της καθορισμένης διαδικασίας.
 • Έχει την ευθύνη της διαφύλαξης και διασφάλισης των αρχείων του Δήμου, την καλή διατήρηση των οποίων φροντίζουν με ιδιαίτερη επιμέλεια.
 • Τηρεί, φυλάσσει και χειρίζεται υπεύθυνα τη στρογγυλή σφραγίδα του Δήμου.
 • Τηρεί, συντηρεί και ενημερώνει την εσωτερική βιβλιοθήκη του Δήμου.

Γραφείο Αστικής Κατάστασης Δημοτών

 • Τηρεί βιβλίο δημοτολογίου, το οποίο ενημερώνει για κάθε μεταβολή.
 • Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών.
 • Εφαρμόζει τις σχετικές με το αντικείμενο του γραφείου διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
 • Τηρεί και ενημερώνει τους εκλογικούς καταλόγους και εκτελεί τα καθήκοντα που αναθέτει στο Δήμο ο εκλογικός νόμος.
 • Συντάσσει και ενημερώνει τα μητρώα αρρένων και τους στρατολογικούς πίνακες.
 • Εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.
 • Εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται στο Δήμο από τους εκλογικούς νόμους, καθώς και τις υποχρεώσεις αυτού, ως οργάνου της Κρατικής Διοίκησης.
 • Συμμετέχει στις διαδικασίες αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.
 • Τηρεί τους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά για την εγγραφή σ’ αυτούς νέων εκλογέων.
 • Εκτελεί κάθε εργασία που έχει σχέση με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Βουλευτικών και των Δημοτικών Εκλογών, καθώς αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα, κάθε φορά, εκλογική νομοθεσία.

Γραφείο Ληξιαρχείου

 • Συντάσσει και καταχωρεί στο σύστημα Εθνικού Ληξιαρχείου ληξιαρχικές πράξεις Γάμου, Γέννησης, Θανάτου και Συμφώνων συμβίωσης.
 • Εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων.
 • Γενικά εφαρμόζει την ιχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για τις ληξιαρχικές πράξεις.

 

---------------------------------------------
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
---------------------------------------------

Προϊσταμένη Τμήματος
---------------------------------------------
Ελένη Τζελέπη

τηλ. 213.20.50.549
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπή

 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με αποστελλόμενα θέματα των Υπηρεσιών και κατόπιν οδηγιών του προέδρου.
 • Τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Υποβάλλει αντίγραφα των λαμβανομένων αποφάσεων στην Περιφέρεια και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες προς υλοποίησή τους.
 • Διαβιβάζει στις οικείες Επιτροπές του Σώματος τα θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο, προς μελέτη και παρακολουθεί αυτά για την έγκαιρη επανεισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη οριστικής απόφασης.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εγγράφων, που απευθύνονται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τηρεί Ευρετήριο αποφάσεων, που λαμβάνονται και των επ’ αυτών εγκριτικών αποφάσεων των αρμοδίων Αρχών και τέλος, επιμελείται της εκτέλεσης κάθε εργασίας που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου όπως απορρέει από τον Κώδικα.
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με τα αποστελλόμενα θέματα των υπηρεσιών, κατόπιν οδηγιών του προέδρου.
 • Επιδίδει έγκαιρα στα μέλη αυτής τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις.
 • Τηρεί τα πρακτικά της Δημαρχιακής Επιτροπής συντάσσει νομότυπα τις αποφάσεις του λαμβάνονται και υποβάλλει αυτές στις αρμόδιες για έγκριση Αρχές.
 • Καταχωρεί τα πρακτικά και τις αποφάσεις στα επίσημα βιβλία.
 • Τηρεί Ευρετήριο αποφάσεων που λαμβάνονται, πρωτόκολλο των εισερχομένων εγγράφων που απευθύνονται στον Πρόεδρο της Δημαρχιακής Επιτροπής και διεξάγει κάθε υπηρεσία αρμοδιότητας Δημαρχιακής Επιτροπής που απορρέει από τον Κώδικα.
 • Συγκαλεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εντολή του προέδρου τους.
 • Παρέχει την αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις επιτροπές που συγκροτεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Τηρεί Μητρώο και αρχείο όσων διετέλεσαν δημοτικοί άρχοντες της πόλης και επίτιμοι δημότες.
 • Τηρεί βιβλίο των Συμβουλίων ή Επιτροπών από Δημοτικούς και Συνοικιακούς Συμβούλους, ή άλλα πρόσωπα που συγκροτούνται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις νόμων.
 • Φροντίζει για όλα τα θέματα που αναφέρονται στον καθορισμό της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου και τηρεί το σχετικό αρχείο. Εκτελεί τις υποχρεώσεις του Δήμου, που ανατίθενται σ’ αυτόν ως όργανο της Κρατικής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Φροντίζει για την παραλαβή και διανομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει και κοινοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου τους Νόμους, Διατάγματα, Αποφάσεις, Διαταγές, Εγκυκλίους κλπ., σε αντίγραφα και τηρεί αρχείο των πρωτοτύπων τους.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την ετήσια λογοδοσία του Δημάρχου, όπως αυτή προβλέπεται από την σχετική Νομοθεσία.

Γραφείο Νομικών Προσώπων

 • Ενεργεί κάθε διαδικασία για τη σύσταση από το Δήμο Νομικών Προσώπων οποιασδήποτε μορφής.
 • Συνεργάζεται με τη διοίκηση των Νομικών Προσώπων και την υπηρεσία αυτών για την καλύτερη λειτουργία τους και την επίτευξη του προορισμού τους.
 • Ενημερώνει το Δήμαρχο πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Νομικά Πρόσωπα και εισηγείται τις, σύμφωνα με τα υπόψη του στοιχεία, ενδεδειγμένες λύσεις.
 • Τηρεί ειδικό αρχείο με ότι αφορά τη σύσταση και τα όργανα διοίκησή τους.
 • Επιμελείται την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο των εισηγήσεων των Νομικών Προσώπων που υποβάλλονται σε αυτό λόγω αρμοδιότητας.
 • Συνεργάζεται με τα Νομικά Πρόσωπα για την οργάνωση απ’ αυτά και επιτυχία εκδηλώσεων αναλόγου ενδιαφέροντος.
 • Εισηγείται υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 3584/07 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 • Εισηγείται στο Δήμαρχο την ψήφιση των πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση ή την ειδική ενίσχυση των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας

 • Αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας με Πανεπιστήμια κ.λ.π. ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, κρατικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς πάσης φύσεως.
 • Προωθεί και αναπτύσσει τις σχέσεις συνεργασίας με αδελφοποιημένες ή προς αδελφοποίηση πόλεις του εξωτερικού.
 • Μεριμνά για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της Δημοτικής δράσης στο εσωτερικό και εξωτερικό και εξασφαλίζει την αξιοποίηση των εργασιών και πάσης φύσεως συνεδρίων που μετέχει ο Δήμος.
 • Καταρτίζει σε συνεργασία με τις κάθε φορά αρμόδιες Διευθύνσεις τα προγράμματα εκτέλεσης έργων με επιχορήγηση από την Ε.Ε. για τις υπηρεσίες του Δήμου, την Αναπτυξιακή Εταιρία, το Πνευματικό Κέντρο και άλλες Δημοτικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες.
 • Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις συστηματικά όλα τα Κοινοτικά προγράμματα που προκηρύσσονται από την Ελληνική Διοίκηση (Υπουργεία, Περιφέρεια, Νομαρχία, κοκ) και απευθείας από τις Διευθύνσεις τις Ε.Ε. Κοστολογεί τα προγράμματα αυτά και υποβάλει τις τελικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο.
 • Ενημερώνει τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την ένταξη των προγραμμάτων τούτων στον προϋπολογισμό του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με την ΚΕΔΚΕ για την προώθηση θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ε.Ε. Υποβάλει απολογιστικά στοιχεία στο Ταμείο.
 • Επιμελείται όλων των διαδικασιών μεταβάσεως στο εξωτερικό της Δημοτικής Αντιπροσωπείας.
 • Συμμετέχει σε Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες που λαμβάνουν χώρα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τηρεί λεπτομερές αρχείο των εργασιών αυτών και ενημερώνει τις αντίστοιχες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

Γραφείο Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων

Τηρεί αρχείο των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου, παρακολουθεί τους σχετικούς φακέλους και επιμελείται των εισηγήσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές υποθέσεις.

Γραφείο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 • Εφαρμόζει την νομοθεσία για την αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Είναι υπεύθυνο για την συλλογή των δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών λειτουργίας των καταστημάτων καθώς και για την έκδοση αδειών λειτουργίας μουσικής.
 • Επιμελείται των εισηγήσεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω άδειες.
 • Διαβιβάζει τους φακέλους στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.
 • Συνεργάζεται με τα τμήματα Σχεδίου Πόλεως της Τεχνικής Υπηρεσίας, όσον αφορά τις αυτοψίες στον χώρο των καταστημάτων και Εσόδων και Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας, όσον αφορά τον οικονομικό έλεγχο και την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται από τον νόμο.

 

---------------------------------------------
ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
---------------------------------------------

Κεντρικό ΚΕΠ
Σισμανογλείου 9, Βριλήσσια 15235
τηλ. 213.20.14.400 – 405
e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παράρτημα ΚΕΠ
Αθανασίου Διάκου 14, Βριλήσσια 15235
τηλ. 210.80.40.088
e-mail: d.vrilission-p@kep.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος
---------------------------------------------
Ευαγγελία Κατσαροπούλου

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφείο Επικοινωνίας

 • Παρέχει διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνει υποθέσεις των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
 • Διαθέτει, για διευκόλυνσή τους, έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 • Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 • Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 • Παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο και το επιδίδει στον πολίτη ή το αποστέλλει στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και αντικαταβολή.
 • Επικυρώνει Διοικητικά έγγραφα, θεωρεί το γνήσιο υπογραφής, χορηγεί παράβολα, κινητά ένσημα και υπεύθυνες δηλώσεις. Χορηγεί το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα ΤΑΧΙS.
 • Διεκπεραιώνει τις διοικητικές διαδικασίες που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 • Υποδέχεται από τα άλλα ΚΕΠ αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Βριλησσίων.
 • Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες, για τη διεκπεραίωσή τους, υπηρεσίες, παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
 • Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο ΚΕΠ της αρχικής υποβολής της αίτησης.
 • Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

 

---------------------------------------------
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
---------------------------------------------

Προϊστάμενος Τμήματος
---------------------------------------------
Νικόλαος Παϊζης

Λ. Πεντέλης 62, Βριλήσσια 15235
τηλ. 210.81.00.224 & 210.81.01.052 (εσωτ. 1003)
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής

 • Συμμετέχει σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο με Επιτροπές, Δίκτυα κ.α. σχετικά με θέματα που άπτονται της Υγείας και της κοινωνικής ανάπτυξης των κατοίκων της πόλης για την προώθηση νέων πρακτικών.
 • Μελετά τα προβλήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (τρίτη ηλικία, επαναπατρισθέντες, νεολαία, Α.Μ.Ε.Α. κ.τ.λ.) και προωθεί προτάσεις νέων προγραμμάτων.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα κοινωνικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού επιμορφωτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα με σκοπό την προαγωγή της υγείας, της κοινωνικής συνείδησης, της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της πρόληψης και αντιμετώπισης των κοινωνικών αναγκών.
 • Ευαισθητοποιεί και ενημερώνει τους πολίτες για κοινωνικά θέματα με την διοργάνωση σεμιναρίων, λειτουργία ομάδων κ.λ.π.
 • Συντάσσει μελέτες του τμήματος για τις οποίες δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις.

Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

 • Εισηγείται προτάσεις προς το Γραφείο σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την οργάνωση διαλέξεων/σεμιναρίων σχετικά με θέματα υγείας, πρόληψης και κοινωνικών προβλημάτων ατόμων και ομάδων.
 • Εφαρμόζει προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού.
 • Παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες συμπληρωματικά με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, που έχουν σχέση με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής (ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κ.α.) και συνδράμει για την άσκηση εποπτείας του Δήμου επ’ αυτών, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.
 • Χειρίζεται κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον Πολιτισμό, την κοινωνική πρόνοια, την δημόσια υγεία, την απασχόληση, την ισότητα, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ., συνεργαζόμενο και με αντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα που έχει συστήσει ή θα συστήσει ο Δήμος.
 • Επεξεργάζεται προτάσεις δημιουργίας θεσμών για τη νεολαία.
 • Σχεδιάζει προγράμματα εσωτερικών ή διεθνών ανταλλαγών νέων.
 • Φροντίζει για την ενημέρωση των καταναλωτών και την επικοινωνία τους με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και προωθεί σε τοπικό επίπεδο όλες τις ενέργειες που προβλέπουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληροφόρηση και την προστασία των καταναλωτών.
 • Φροντίζει για την συστηματική μελέτη και την έρευνα των προβλημάτων των γυναικών του Δήμου.
 • Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή εξαρτημένων προσώπων, με σκοπό την προστασία, την απεξάρτηση και την κοινωνική τους ένταξη.
 • Εφαρμόζει προγράμματα δράσης και πρακτικής πληροφόρησης και ενημέρωσης των δημοτών γύρω από τις υπηρεσίες, τις παροχές και τις δραστηριότητες του Δήμου και των νομικών του προσώπων.
 • Δέχεται, καταγράφει, αξιολογεί τις παρατηρήσεις των Δημοτών αλλά και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από τον Δήμο.
 • Μελετά για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των δημοτών ανεξαρτήτως ηλικίας και δημιουργεί δημοτικά ιατρεία, ώστε να παρέχεται περίθαλψη και βασική πρόληψη στους δημότες σε σύνδεση με το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560