Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής στα θέματα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της πόλεως και συνεργάζεται με τη διοίκηση του Δήμου για κάθε αντίστοιχο θέμα:

  • Εξειδικεύει τους στόχους του Δήμου στον τομέα του περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας και καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών και δράσεων για την υλοποίηση τους, το οποίο αναθεωρείται τακτικά .
  • Εισηγείται για την βελτίωση των ενεργειών που αφορούν στην καθαριότητα, τον ευπρεπισμό, το πράσινο και τον ηλεκτροφωτισμό της πόλεως, την παρακολούθηση και εφαρμογή των ανωτέρω αναλαμβάνουν τα αρμόδια τμήματα ύστερα από ανάθεση της Διεύθυνσης.
  • Η Διεύθυνση φροντίζει για την ορθολογική κατανομή των διατιθεμένων τεχνικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των τμημάτων, το έργο των οποίων διευθύνει, εποπτεύει και συντονίζει έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Δήμου στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας.
  • Παρακολουθεί την κανονική απορρόφηση των πιστώσεων και εισηγείται, σε συνεργασία με την συναρμόδια Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικών Υπηρεσιών, τη λήψη των κατάλληλων εκάστοτε διορθωτικών μέτρων.
  • Αναθέτει την εκτέλεση εκτάκτων ή επειγουσών εργασιών σε εκείνο το Τμήμα, ομάδα εργασίας ή και στέλεχος που κατά περίπτωση εξασφαλίζει την αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους, που δεν εμπίπτουν στις καταγραμμένες αρμοδιότητες των τμημάτων σε εκείνο το Τμήμα, ομάδα εργασίας ή και στέλεχος που κατά περίπτωση εξασφαλίζει την αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους.
  • Εισηγείται στη Διοίκηση του Δήμου την λήψη αποφάσεων για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων της Δ/νσης σε προσωπικό ή και μέσα καθώς και για θέματα ανάπτυξης του προσωπικού τους και βελτίωσης των συνθηκών και της απόδοσης της εργασίας.
  • Οργανώνει επιτελικά τις υπηρεσίες του Δήμου που προβλέπονται από τα διάφορα σχέδια πολιτικής προστασίας, για την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση του Δήμου σε κάθε θεομηνία ή καταστροφή.

Κεντρικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 30, Βριλήσσια 15235
τηλ. 210.61.30.917

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
---------------------------------------------
Παπαγεωργίου Αγγελική
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

---------------------------------------------

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, διαρθρώνεται ως εξής:

    • Γραφείο Γραμματείας και Επικοινωνίας Δημοτών
    • ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΗΣ
     • Γραφείο Οργάνωσης Διαχείρισης Καθαριότητας
     • Γραφείο Κίνησης, Συντήρησης και Επισκευών Οχημάτων Δήμου
     • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Αντιμετώπισης Επικινδύνων Καταστάσεων
    • ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΗΣ
     • Γραφείο Πρασίνου
     • Γραφείο Συντήρησης Αστικού Περιβάλλοντος
     • Γραφείο Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και η στελέχωσή της έχει ως εξής:

  ---------------------------------------------
Γραφείο Γραμματείας και Επικοινωνίας Δημοτών
---------------------------------------------

    • Ασχολείται με την γραμματειακή υποστήριξη τόσο της Διεύθυνσης όσο και της υπ’ αυτήν Τμημάτων, όπως δακτυλογραφήσεις, παραγωγή αντιγράφων και λοιπών εκδόσεων, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, επικοινωνία με πολίτες και δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.
    • Τηρεί τα στατιστικά στοιχεία και λοιπά αρχεία της Διευθύνσεως και των Τμημάτων. Επικοινωνεί με τους δημότες και κατευθύνει τα διάφορα αιτήματα μέσω της Διευθύνσεως στα αρμόδια Τμήματα για επίλυση ή ενημέρωση και παρακολουθεί την πορεία ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.

Γραμματεία
Τσιάτης Ιωάννης
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ---------------------------------------------
Τμήμα Καθαριότητας Πόλης
---------------------------------------------

Προϊστάμενος Τμήματος
Γεωργουλόπουλος Παναγιώτης
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Γραφείο Οργάνωσης και Διαχείρισης Καθαριότητας

    • Φροντίζει για τη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων και των άλλων άχρηστων αντικειμένων.
    • Μεριμνά για την καθαριότητα των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων της πόλης, καθώς και των δημοτικών κτηρίων.
    • Λαμβάνει κάθε μέτρο για τον ευπρεπισμό της πόλης.
    • Έχει την επιμέλεια του ειδικού ευπρεπισμού της πόλης κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις, τόσο για την οργάνωση αυτών όσο και την άμεση αποκατάσταση των χώρων μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
    • Έχει την ευθύνη της αποθήκευσης, της φύλαξης και της διαχείρισης των υλικών και των μηχανημάτων καθαριότητας.
    • Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων συλλογής και αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών πάσης φύσεως σε όλη την πόλη, με κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και πλήρη κάλυψη των αναγκών της πόλης.
    • Μεριμνά για τον προγραμματισμό και την εκπόνηση μελετών προμηθειών υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων, καθώς και εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία της καθαριότητας της πόλης και των προγραμμάτων συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
    • Έχει την ευθύνη καταγραφής και απομάκρυνσης των πάσης φύσεων εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην πόλη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
    • Τηρεί στατιστικά στοιχεία για την λειτουργία των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (όγκος απορριμμάτων, διατιθέμενο προσωπικό, ανθρωποώρες εργασίας κ.λ.π.), εισηγείται προτάσεις για την βελτίωση των λειτουργιών αυτών και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
    • Εισηγείται βελτιώσεις του Κανονισμού Καθαριότητας της πόλης, εποπτεύει την εφαρμογή αυτού, ενημερώνει τους πολίτες για τήρησή του.
    • Οργανώνει και εκπαιδεύει το διατιθέμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την Πολιτική Προστασία της Πόλης και την αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων περιστατικών.

 

 Γραφείο Κίνησης, Συντήρησης και Επισκευών Οχημάτων Δήμου

    • Έχει την ευθύνη της κινήσεως, συντηρήσεως, επισκευών και ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.
    • Εκδίδει καθημερινά τα δελτία κίνησης και τις διαταγές πορείας, σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας.
    • Τηρεί αναλυτικό μητρώο οχημάτων του Δήμου και καταχωρεί κάθε σχετική μεταβολή.
    • Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων, από την καταγραφή κάθε σχετικού προβλήματος, την έγκριση υλοποίησής του, την άμεση εποπτεία υλοποίησης της επισκευής ή συντήρησης, την παραλαβή της αντίστοιχης εργασίας σε συνεργασία με την από την κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενη επιτροπή.
    • Τηρεί αρχείο εργασιών συντήρησης ή επισκευής κάθε οχήματος του Δήμου, καταχωρώντας κάθε εργασία που υλοποιείται.
    • Τηρεί αρχείο κατανάλωσης καυσίμων και λιπαντικών κάθε οχήματος του Δήμου, και εκδίδει ανά τρίμηνο σχετικά στατιστικά στοιχεία.
    • Εισηγείται την απόσυρση κάθε οχήματος του Δήμου που καθίσταται πλέον αντιοικονομική η λειτουργία του, και μεριμνά για την τελική του απόσυρση. Αντίστοιχα εισηγείται την ανανέωση του στόλου των οχημάτων του Δήμου κατά περίπτωση.

Έδρα Γραφείου
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 30, Βριλήσσια 15235
τηλ. 210.61.30.917
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Αντιμετώπισης Επικινδύνων Καταστάσεων

    • Έχει την κύρια ευθύνη για την πολιτική προστασία και την επέμβαση του Δήμου σε περιπτώσεις θεομηνιών, φυσικών καταστροφών κλπ.
    • Οργανώνει και εκπαιδεύει το διατιθέμενο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για την Πολιτική Προστασία της Πόλης και την αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων περιστατικών.
    • Μεριμνά για τον συντονισμό της κινητοποίησης όλων των εμπλεκομένων (τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών) υπηρεσιών του Δήμου, μετά του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία και μέσα) για την άμεση παρέμβαση του Δήμου σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, σφοδρές χιονοπτώσεις και όλες εν γένει τις θεομηνίες), που απειλούν την ζωή, ασφάλεια και περιουσία του κοινωνικού συνόλου της πόλης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίας, σε εφαρμογή των σχετικών Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών.
    • Μερινά για τον προγραμματισμό και την εκπόνηση μελετών προμηθειών υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων, καθώς και εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας της πόλης.
    • Τηρεί αρχείο εκτάκτων επικινδύνων περιστατικών, θεομηνιών και φυσικών καταστροφών που πλήττουν την πόλη, αιτημάτων πολιτών για βοήθεια, πόρων που διατίθενται κατά περίπτωση (ανθρώπινο δυναμικό, μέσα, υλικά κ.λ.π.).
    • Εισηγείται προτάσεις βελτίωσης της αντιμετώπισης επικινδύνων καταστάσεων και θεομηνιών.

 

---------------------------------------------
Τμήμα Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου
---------------------------------------------

Γαλιμίτη Ζωή
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 Γραφείο Πρασίνου

    • Μεριμνά για τον προγραμματισμό της συντήρησης και βελτίωσης του αστικού πρασίνου της πόλης, σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, άλση, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, δημοτικά κτήρια, πεζοδρόμια, περιαστικό πράσινο.
    • Συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα των πολιτών που αφορούν στην συντήρηση και βελτίωση του πρασίνου της πόλης.
    • Καταγράφει σε καθημερινή βάση κάθε είδους σχετικό αίτημα (τηλεφωνικά, εγγράφως, ηλεκτρονικά) επεξεργάζεται αυτά και προωθεί στα αντίστοιχα συνεργεία παρέμβασης, παρακολουθώντας την πορεία υλοποίησης αυτών, ενημερώνοντας αντίστοιχα τους πολίτες και την Διοίκηση του Δήμου.
    • Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τα ανωτέρω.
    • Συντάσσει σχετικές μελέτες προμήθειας των απαιτουμένων υλικών, εργαλείων, εφοδίων κ.λ.π. για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του πρασίνου της πόλης.
    • Μεριμνά για την προμήθεια σπόρων, φυτών και γενικά γεωπονικού υλικού απαραίτητου για την δημιουργία φυτωρίων.
    • Διαχειρίζεται την αποθήκη υλικών, εργαλείων και εφοδίων του Δήμου που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
    • Τηρεί στοιχεία στατιστικά που έχουν σχέση με το είδος των παρεμβάσεων, το απασχολούμενο προσωπικό, τα διατιθέμενα μηχανήματα, υλικά, εφόδια και τις αντίστοιχες δαπάνες.
    • Υποβάλει τριμηνιαίο απολογισμό των εργασιών και των διατιθέμενων πόρων.
    • Μεριμνά για τη διαμόρφωση, βελτίωση και τη συντήρηση των κήπων, αλσυλλίων, δενδροστοιχιών και γενικά όλων των χώρων πρασίνου της πόλης και του περιβάλλοντος χώρου των δημοτικών κτηρίων.
    • Μεριμνά για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων άρδευσης σε όλους τους χώρους πρασίνου.
    • Μεριμνά για την φυτοπαθολογική προστασία του πρασίνου της πόλης.
    • Μεριμνά για την υλοποίηση των εργασιών που ανατίθενται από το Γραφείο Σχεδιασμού Κοινοχρήστου Πρασίνου της Πόλης.
    • Οργανώνει το διατιθέμενο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου σε συνεργεία για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.
    • Επιβλέπει την ορθή, έντεχνη και επιμελημένη εκτέλεση των εργασιών, την απόδοση του εργατοτεχνικού προσωπικού, την ορθή διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
    • Μεριμνά για την έγκαιρη παραγγελία των απαιτουμένων υλικών, εργαλείων και εφοδίων, για την απρόσκοπτη λειτουργία των συνεργείων του Δήμου.
    • Συντάσσει επιμετρητικά σχέδια ή σκαριφήματα για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται.
    • Τηρεί καθημερινά αναλυτικό ημερολόγιο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών και δραστηριοτήτων.
    • Υλοποιεί το πρόγραμμα δράσης που κοινοποιείται έγκαιρα από το Γραφείο Σχεδιασμού Κοινοχρήστου Πρασίνου της Πόλης.
    • Καθημερινά υποβάλει συνοπτικό σημείωμα των εργασιών που εκτελέσθηκαν, με αναφορά του απασχοληθέντος εργατοτεχνικού προσωπικού και των μέσων και υλικών που διατέθηκαν.
    • Οργανώνει και εκπαιδεύει το διατιθέμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την Πολιτική Προστασία της Πόλης και την αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων περιστατικών.

 

 Γραφείο Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

    • Μεριμνά για τον προγραμματισμό για την αποκατάσταση φθορών, την βελτίωση και την συντήρηση του αστικού περιβάλλοντος του Δήμου, δηλαδή των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων της πόλης, σε μικρή κλίμακα, που αφορούν σε μικρές φθορές ασφαλτοταπήτων, πεζοδρόμια, κρασπεδόρειθρα, παιδικές χαρές, πλατείες, πάρκα, χώρους πρασίνου, δημοτικά κτήρια, παιδικοί σταθμοί, σχολεία.
    • Συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα των πολιτών που αφορούν στην αποκατάσταση φθορών του αστικού περιβάλλοντος της πόλης, την συντήρηση και βελτίωση αυτού.
    • Καταγράφει σε καθημερινή βάση κάθε είδους σχετικό αίτημα (τηλεφωνικά, εγγράφως, ηλεκτρονικά) επεξεργάζεται αυτά και προωθεί στα αντίστοιχα συνεργεία παρέμβασης, παρακολουθώντας την πορεία υλοποίησης αυτών, ενημερώνοντας αντίστοιχα τους πολίτες και την Διοίκηση του Δήμου.
    • Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τα ανωτέρω.
    • Συντάσσει σχετικές μελέτες προμήθειας των απαιτουμένων υλικών, εργαλείων, εφοδίων κ.λ.π. για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του αστικού περιβάλλοντος.
    • Διαχειρίζεται την αποθήκη υλικών, εργαλείων και εφοδίων του Δήμου που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
    • Τηρεί στοιχεία στατιστικά που έχουν σχέση με το είδος των παρεμβάσεων, το απασχολούμενο προσωπικό, τα διατιθέμενα μηχανήματα, υλικά, εφόδια και τις αντίστοιχες δαπάνες.
    • Υποβάλει τριμηνιαίο απολογισμό των εργασιών και των διατιθέμενων πόρων.
    • Μεριμνά για την υλοποίηση των εργασιών που ανατίθενται από το Γραφείο Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος.
    • Οργανώνει το διατιθέμενο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου σε συνεργεία για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.
    • Επιβλέπει την ορθή, έντεχνη και επιμελημένη εκτέλεση των εργασιών, την απόδοση του εργατοτεχνικού προσωπικού, την ορθή διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
    • Μεριμνά για την έγκαιρη παραγγελία των απαιτουμένων υλικών, εργαλείων και εφοδίων, για την απρόσκοπτη λειτουργία των συνεργείων του Δήμου.
    • Συντάσσει επιμετρητικά σχέδια ή σκαριφήματα για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται.
    • Τηρεί καθημερινά αναλυτικό ημερολόγιο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών και δραστηριοτήτων.
    • Υλοποιεί το πρόγραμμα δράσης που κοινοποιείται έγκαιρα από το Γραφείο Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος.
    • Καθημερινά υποβάλει συνοπτικό σημείωμα των εργασιών που εκτελέσθηκαν, με αναφορά του απασχοληθέντος εργατοτεχνικού προσωπικού και των μέσων και υλικών που διατέθηκαν.
    • Πέραν των εργασιών συντήρησης του αστικού περιβάλλοντος της πόλης, εκτελεί κάθε έκτακτη εργασία που του ανατίθεται από το Γραφείο Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, κατόπιν εντολών της Διοίκησης του Δήμου.
    • Οργανώνει και εκπαιδεύει το διατιθέμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την Πολιτική Προστασία της Πόλης και την αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων περιστατικών.

 

 Γραφείο Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

    • Ασχολείται εν γένει με την διαχείριση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (δημοτικό δίκτυο οδοφωτισμού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κοινοχρήστων χώρων της πόλης, των δημοτικών κτηρίων, των σχολείων κ.λ.π.)
    • Επιβλέπει συντονίζει και κατευθύνει το προσωπικό στην ορθή και έγκαιρη επέμβαση αποκατάστασης των βλαβών του δικτύου οδοφωτισμού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κοινοχρήστων χώρων της πόλης, των δημοτικών κτηρίων, των σχολείων κ.λ.π. του Δήμου.
    • Τηρεί πλήρες αρχείο του γραφείου του.
    • Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, που αφορούν σε θέματα δημοτικού φωτισμού και των ηλεκτρολογικών των δημοτικών κτηρίων, με τα συνοδεύοντα αυτές δικαιολογητικά.
    • Ελέγχει και διαχειρίζεται ηλεκτρονικά (τηλεματική) το δημοτικό δίκτυο οδοφωτισμού.
    • Αποκαθιστά τις βλάβες που παρουσιάζονται στο δίκτυο οδοφωτισμού της πόλης, στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των δημοτικών κτηρίων του Δήμου.
    • Συντάσσει σχετικές μελέτες προμήθειας των απαιτουμένων υλικών, εργαλείων, εφοδίων κ.λ.π. για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του αστικού περιβάλλοντος.
    • Διαχειρίζεται την αποθήκη υλικών, εργαλείων και εφοδίων του Δήμου που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
    • Τηρεί στοιχεία στατιστικά που έχουν σχέση με το είδος των παρεμβάσεων, το απασχολούμενο προσωπικό, τα διατιθέμενα μηχανήματα, υλικά, εφόδια και τις αντίστοιχες δαπάνες.
    • Υποβάλει τριμηνιαίο απολογισμό των εργασιών και των διατιθέμενων πόρων.
    • Μεριμνά για την έγκαιρη παραγγελία των απαιτουμένων υλικών, εργαλείων και εφοδίων, για την απρόσκοπτη λειτουργία των συνεργείων του Δήμου.
    • Συντάσσει επιμετρητικά σχέδια ή σκαριφήματα για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται.
    • Τηρεί καθημερινά αναλυτικό ημερολόγιο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών και δραστηριοτήτων.
    • Καθημερινά υποβάλει συνοπτικό σημείωμα των εργασιών που εκτελέσθηκαν, με αναφορά του απασχοληθέντος εργατοτεχνικού προσωπικού και των μέσων και υλικών που διατέθηκαν.

 

αρχή σελίδας

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560