Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής και συνεργάζεται με τη διοίκηση του Δήμου για κάθε μείζονος σημασίας τεχνικό θέμα.

 • Εξειδικεύει τους στόχους του Δήμου στον τεχνικό τομέα και καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα μελετών και έργων για την υλοποίηση τους.
 • Εισηγείται για την σκοπιμότητα ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών τεχνικών έργων (προμελέτες, προκαταρκτικές μελέτες, οριστικές ή και μελέτες εφαρμογής) σε τρίτους και εγκρίνει τις προδιαγραφές για την εκπόνηση και διοίκηση των μελετών αυτών, των οποίων την παρακολούθηση αναλαμβάνουν τα αρμόδια τμήματα ύστερα από ανθεση της Διεύθυνσης
 • Φροντίζει για την ορθολογική κατανομή των διατιθεμένων τεχνικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των τμημάτων, το έργο των οποίων διευθύνει, εποπτεύει και συντονίζει έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Δήμου στον τεχνικό τομέα.
 • Παρακολουθεί την κανονική απορρόφηση των πιστώσεων και εισηγείται, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, τη λήψη των κατάλληλων εκάστοτε διορθωτικών μέτρων.
 • Αναθέτει την εκτέλεση εκτάκτων ή επειγουσών εργασιών σε εκείνο το Τμήμα, ομάδα εργασίας ή και στέλεχος που κατά περίπτωση εξασφαλίζει την αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους.
 • Εισηγείται στη Διοίκηση του Δήμου την λήψη αποφάσεων για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων της Δ/νσης σε προσωπικό ή και μέσα καθώς και για θέματα ανάπτυξης του προσωπικού τους και βελτίωσης των συνθηκών και της απόδοσης της εργασίας.
 • Ενημερώνεται για τα προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα έργα γενικότερου ενδιαφέροντος από άλλους φορείς, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Δήμο και εισηγείται σχετικά στη Δημοτική Αρχή για τις τυχόν απαραίτητες παρεμβάσεις.

Τα ειδικότερα αντικείμενα και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι αυτά των Τμημάτων της, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά για καθένα από αυτά.

e-mail που λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
---------------------------------------------
Θεοδόσης Καλλίτσης

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
---------------------------------------------

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:

 • Γραφείο Γραμματείας και Επικοινωνίας Δημοτών
 • Τμήμα Υποδομών Πόλης
  • Γραφείο Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Χρηματοδοτήσεων
  • Γραφείο Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων Υποδομών
  • Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών
  • Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Επικοινωνιών
 • Τμήμα Σχεδίου Πόλης
  • Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
  • Γραφείο Τοπογραφήσεων, Πράξεων Αναλογισμού Αποζημιώσεων, Απαλλοτριώσεων
  • Γραφείο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών
 • Τμήμα Κτηριακής Ανάπτυξης Πόλης
  • Γραφείο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Κτηριακής Ανάπτυξης
  • Γραφείο Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών Κτηριακών Έργων
  • Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Κτηριακών Υποδομών
 • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Γραφείο Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης
  • Γραφείο Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης
  • Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
   

---------------------------------------------
Γραφείο Γραμματείας και Επικοινωνίας Δημοτών
---------------------------------------------

 • Ασχολείται με την γραμματειακή υποστήριξη τόσο της Διεύθυνσης όσο και της υπ’ αυτήν Τμημάτων, όπως δακτυλογραφήσεις, παραγωγή αντιγράφων και λοιπών εκδόσεων, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, επικοινωνία με πολίτες και δημόσιες υπηρεσίες και φορείς
 • Τηρεί τα στατιστικά στοιχεία και λοιπά αρχεία της Διευθύνσεως και των Τμημάτων.
 • Επικοινωνεί με τους δημότες και κατευθύνει τα διάφορα αιτήματα μέσω της Διευθύνσεως στα αρμόδια Τμήματα για επίλυση ή ενημέρωση και παρακολουθεί την πορεία ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.

Γραμματεία:
Ναταλί Αντώνογλου

τηλ.: 213.20.50.570
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

---------------------------------------------
Τμήμα Υποδομών Πόλης
---------------------------------------------

Προϊστάμενος Τμήματος
Μουστάκα Μαρία
τηλ: 213.20.50.536
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Εργαζόμενοι στο Τμήμα

ΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
τηλ.: 213.20.50.550
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΜΗΤΑΚΟΥ ΦΛΩΡΑ
τηλ.: 213.20.50.533
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γραφίστρια
τηλ.: 213.20.50.595
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γραφείο Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Χρηματοδοτήσεων

 • Συντάσσει το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, εισηγείται την τροποποίηση αυτού για εγγραφή νέων έργων και μελετών.
 • Υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης έργων και μελετών και παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης αυτών.
 • Εισηγείται την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για την εγγραφή πιστώσεων νέων έργων και μελετών και την ενίσχυση υφισταμένων πιστώσεων για την ολοκλήρωση έργων και μελετών.
 • Παρακολουθεί όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν σε εκτέλεση έργων (ΣΑΝΤ, ΣΑΤΑ, ΕΠΤΑ, ΠΕΠ κ.λ.π.).
 • Tηρεί πλήρες αρχείο αυτών.
 • Εισηγείται την έγκριση κάθε δαπάνης για την εκτέλεση έργων και προμηθειών.
 • Εποπτεύει και συντονίζει την Διοικητική Παρακολούθηση Χρηματοδοτούμενων Δράσεων.

Γραφείο Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων Υποδομών

 • Συντάσσει όλες τις μελέτες των έργων υποδομών της πόλης, ήτοι οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, παιδικών χαρών, πρασίνου, αθλητικών εγκαταστάσεων, ηλεκτροφωτισμού, κ.λ.π., συντηρήσεων των έργων και προμηθειών, που προβλέπονται από τα ετήσια Τεχνικά Προγράμματα του Δήμου, πλην των μελετών κτηριακών έργων, μηχανοργάνωσης, μελετών σχεδίου πόλεως.
 • Επιβλέπει τις μελέτες που εκπονούν για λογαριασμό του Δήμου ιδιώτες μελετητές, (πλην των κτηριακών).
 • Συντάσσει τις μελέτες των έργων (πλην των κτηριακών κ.λ.π.) και προμηθειών τεχνικής φύσεως που αφορούν στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 • Συντάσσει τις διακηρύξεις των διαγωνισμών όλων των έργων και προμηθειών τεχνικής φύσεως (πλην των κτηριακών κ.λ.π).
 • Διενεργεί τις σχετικές δημοπρασίες των έργων και μελετών.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί έντυπο και ψηφιακό υλικό προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, επικοινωνίας με τους πολίτες, οργάνωσης των υπηρεσιών.
 • Διενεργεί αυτοψίες επί θεμάτων τεχνικών και χορηγεί αντίστοιχες βεβαιώσεις σε πολίτες και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες.

Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών

 • Επιβλέπει όλα τα έργα (πλην των κτηριακών) που εκτελούνται από τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα.
 • Παρακολουθεί Διοικητικά τα Χρηματοδοτούμενα Έργα του αντικειμένου του (υποβολή αναφορών, επικοινωνία με διαχειριστικές και χρηματοδοτικές αρχές κ.λ.π.).
 • Συντάσσει, ελέγχει και υπογράφει τις πιστοποιήσεις, τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες, τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.), τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των έργων και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν έργα εκτελούμενα με εργολαβία ή αυτεπιστασία.
 • Εισηγείται την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων που επιβλέπει.
 • Μεριμνά για την κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου, για την κατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων, καθώς και των έργων αναπλάσεων, συντηρήσεων και βελτιώσεων των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου (πάρκα, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου κ.λ.π.).
 • Μεριμνά για την κατασκευή, βελτίωση, επέκταση και συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων της πόλης, καθώς για την επέκταση του δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού.
 • Εκδίδει τις άδειες εκσκαφής για την εκτέλεση έργων από τρίτους στα πεζοδρόμια και στα καταστρώματα των οδών, επιβλέπει τις εργασίες αυτές, μεριμνά για την ορθή αποκατάσταση των φθορών και εισηγείται τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων κατά των εκτελούντων πλημμελώς τις ανωτέρω εργασίες.
 • Συντάσσει τις καταστάσεις αυτών που οφείλουν εισφορές λόγω κατασκευής κρασπέδων, πεζοδρομίων και αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων.
 • Εκδίδει άδειες για την εκτέλεση από τρίτους εργασιών πάσης φύσης σε πλατείες, πάρκα και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους.
 • Χορηγεί τις άδειες για τον υποβιβασμό των κρασπέδων, της στιγμιαίας χρήσης και διαμόρφωσης των πεζοδρομίων.
 • Μεριμνά για την κατασκευή, βελτίωση, επέκταση και συντήρηση του Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Επικοινωνιών

 • Εισηγείται στη Διοίκηση τους άξονες της Στρατηγικής σε ό,τι αφορά τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Καταγράφει ανάγκες σε εξοπλισμό και λογισμικό, αξιολογεί το επίπεδο κάλυψης των λειτουργικών αναγκών, καταγράφει βλάβες, ελλείψεις κλπ.
 • Εισηγείται προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να ληφθεί μέριμνα στον Προϋπολογισμό καθώς και σε συνεννόηση με το Γραφείο Προμηθειών προωθεί τις διαδικασίες προμηθειών εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και επικοινωνιών.
 • Διαχειρίζεται τον σχετικό εξοπλισμό (επισκευές και συντήρηση του εξοπλισμού, μετακινήσεις εξοπλισμού μεταξύ χρηστών ανάλογα τις ανάγκες, αγορά νέων εκδόσεων χρησιμοποιούμενου λογισμικού κλπ.).
 • Συντάσσει μελέτες για την βελτίωση της ψηφιακής υποδομής του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού.
 • Συντάσσει τεχνικές μελέτες προδιαγραφών για την υποδομή σε υλικό, λογισμικό και τηλεπικοινωνίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, Νομαρχίας, του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων αρχών πάνω σε θέματα γενικού σχεδιασμού, συντονισμού και συνδυασμένης ανάπτυξης τοπικών συστημάτων πληροφορικής.
 • Συντάσσει Τεχνικά Δελτία και εισηγείται την υλοποίηση έργων ψηφιακών υποδομών για την πόλη.
 • Διενεργεί διαγωνισμούς και επιβλέπει έργα αντιστοίχου αντικειμένου.
 • Παρακολουθεί Διοικητικά τα Χρηματοδοτούμενα Έργα του αντικειμένου του (υποβολή αναφορών, επικοινωνία με διαχειριστικές και χρηματοδοτικές αρχές κλπ.).
 • Είναι υπεύθυνο για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ τεχνικά και διαχειριστικά.
 • Παρακολουθεί σεμινάρια, την πύλη του έργου, ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση και διεκπεραιώνει ό,τι αφορά στο Δήμο και το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
 • Καταγράφει και υποδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη.τεχνικό συντήρησης, βλάβες και εργασίες, επιβλέπει την εκτέλεσή τους καθώς και όποιες άλλες εργασίες προκύψουν, τις τακτικές εργασίες συντήρησης, λήψη αντιγράφων κλπ.
 • Διαχειρίζεται ό,τι αφορά τα εσωτερικά δίκτυα (LANs) των δημοτικών κτιριακών υποδομών, μεριμνά για τον αναγκαίο εξοπλισμό, ορίζει χρήστες και δικαιώματα, μεριμνά για την καλή λειτουργία του δικτύου.
 • Υποστηρίζει τους εσωτερικούς χρήστες σε ό,τι αφορά την υπόδειξη χρήσης λογισμικού και την αντιμετώπιση ενός συνόλου προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση είτε με το λογισμικό ή με τον εξοπλισμό.
 • Διαχειρίζεται τη Δικτυακή Πύλη του Δήμου, δημιουργώντας χρήστες και ανανεώνοντας το περιεχόμενό της.
 • Επίσης παρακολουθεί και ενίοτε διαχειρίζεται και αιτήματα πολιτών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
 • Επιπλέον έχει όλη την επιμέλεια για την εύρυθμη λειτουργία της Πύλης δεδομένου ότι φιλοξενείται από το Δήμο (π.χ. θέματα backup, bandwidth, security κλπ).
 • Υποστηρίζει τους υπαλλήλους σε θέματα χρήσης εφαρμογών δικτυακής πύλης.
 • Ενημερώνεται για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εισηγείται μέτρα εφαρμογής αυτών.
 • Μεριμνά για τον έλεγχο των συστημάτων επικοινωνιών που εγκαθίστανται εντός των ορίων της πόλης (ενσύρματα, ασύρματα και οπτικά δίκτυα κ.λ.π.) και εισηγείται μέτρα για την τήρηση των σχετικών νόμων καθώς και αδειοδοτήσεις όπου νομικά ορίζεται σχετική αρμοδιότητα του Δήμου.
 • Εισηγείται στη Διοίκηση τους άξονες της Στρατηγικής σε ό,τι αφορά τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Καταγράφει ανάγκες σε εξοπλισμό και λογισμικό, αξιολογεί το επίπεδο κάλυψης των λειτουργικών αναγκών, καταγράφει βλάβες, ελλείψεις κλπ.
 • Εισηγείται προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να ληφθεί μέριμνα στον Προϋπολογισμό καθώς και σε συνεννόηση με το Γραφείο Προμηθειών προωθεί τις διαδικασίες προμηθειών εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και επικοινωνιών.
 • Διαχειρίζεται τον σχετικό εξοπλισμό (επισκευές και συντήρηση του εξοπλισμού, μετακινήσεις εξοπλισμού μεταξύ χρηστών ανάλογα τις ανάγκες, αγορά νέων εκδόσεων χρησιμοποιούμενου λογισμικού κλπ.).
 • Συντάσσει μελέτες για την βελτίωση της ψηφιακής υποδομής του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού.
 • Συντάσσει τεχνικές μελέτες προδιαγραφών για την υποδομή σε υλικό, λογισμικό και τηλεπικοινωνίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, Νομαρχίας, του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων αρχών πάνω σε θέματα γενικού σχεδιασμού, συντονισμού και συνδυασμένης ανάπτυξης τοπικών συστημάτων πληροφορικής.
 • Συντάσσει Τεχνικά Δελτία και εισηγείται την υλοποίηση έργων ψηφιακών υποδομών για την πόλη.
 • Διενεργεί διαγωνισμούς και επιβλέπει έργα αντιστοίχου αντικειμένου.
 • Παρακολουθεί Διοικητικά τα Χρηματοδοτούμενα Έργα του αντικειμένου του (υποβολή αναφορών, επικοινωνία με διαχειριστικές και χρηματοδοτικές αρχές κλπ.).
 • Είναι υπεύθυνο για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ τεχνικά και διαχειριστικά.
 • Παρακολουθεί σεμινάρια, την πύλη του έργου, ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση και διεκπεραιώνει ό,τι αφορά στο Δήμο και το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
 • Καταγράφει και υποδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη.τεχνικό συντήρησης, βλάβες και εργασίες, επιβλέπει την εκτέλεσή τους καθώς και όποιες άλλες εργασίες προκύψουν, τις τακτικές εργασίες συντήρησης, λήψη αντιγράφων κλπ.
 • Διαχειρίζεται ό,τι αφορά τα εσωτερικά δίκτυα (LANs) των δημοτικών κτιριακών υποδομών, μεριμνά για τον αναγκαίο εξοπλισμό, ορίζει χρήστες και δικαιώματα, μεριμνά για την καλή λειτουργία του δικτύου.
 • Υποστηρίζει τους εσωτερικούς χρήστες σε ό,τι αφορά την υπόδειξη χρήσης λογισμικού και την αντιμετώπιση ενός συνόλου προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση είτε με το λογισμικό ή με τον εξοπλισμό.
 • Διαχειρίζεται τη Δικτυακή Πύλη του Δήμου, δημιουργώντας χρήστες και ανανεώνοντας το περιεχόμενό της.
 • Επίσης παρακολουθεί και ενίοτε διαχειρίζεται και αιτήματα πολιτών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
 • Επιπλέον έχει όλη την επιμέλεια για την εύρυθμη λειτουργία της Πύλης δεδομένου ότι φιλοξενείται από το Δήμο (π.χ. θέματα backup, bandwidth, security κλπ).
 • Υποστηρίζει τους υπαλλήλους σε θέματα χρήσης εφαρμογών δικτυακής πύλης.
 • Ενημερώνεται για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εισηγείται μέτρα εφαρμογής αυτών.
 • Μεριμνά για τον έλεγχο των συστημάτων επικοινωνιών που εγκαθίστανται εντός των ορίων της πόλης (ενσύρματα, ασύρματα και οπτικά δίκτυα κ.λ.π.) και εισηγείται μέτρα για την τήρηση των σχετικών νόμων καθώς και αδειοδοτήσεις όπου νομικά ορίζεται σχετική αρμοδιότητα του Δήμου.

 

---------------------------------------------
Τμήμα Σχεδίου Πόλης
---------------------------------------------

Προϊστάμενος Τμήματος
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

τηλ: 213.20.50.538
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

 • Τηρεί και ελέγχει την εφαρμογή του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις σχετικές με το σχέδιο της πόλης και γενικά για θέματα πολεοδομικού ενδιαφέροντος.
 • Συντάσσει, δημοπρατεί και επιβλέπει την υλοποίηση σχετικών μελετών χωροταξικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος.
 • Παρακολουθεί τις πολεοδομικές τάσεις και εξελίξεις της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής και εισηγείται μέτρα και διατάξεις για την τήρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.).
 • Τηρεί όλα τα διαγράμματα, κείμενα των πολεοδομικών μελετών Αναθεώρησης καθώς και ειδικών πολεοδομικών μελετών και χορηγεί κάθε στοιχείο που αναφέρεται σ’ αυτά.
 • Εισηγείται τις τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τηρεί όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων.
 • Ελέγχει την αυθαίρετη δόμηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές της Νομαρχίας.

Γραφείο Τοπογραφήσεων, Πράξεων Αναλογισμού Αποζημιώσεων, Απαλλοτριώσεων

 • Μεριμνά για τη σύνταξη των Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημιώσεων οικοπέδων και την τήρηση του αρχείου αυτών, για την ορθή υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης.
 • Ελέγχει όλες τις εκδιδόμενες Πράξεις Αναλογισμού Αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας και εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις αυτών, για την προστασία των δημοτικών συμφερόντων.
 • Τηρεί την διαδικασία για την αποζημίωση θιγομένων από ρυμοτομία.
 • Τηρεί και χορηγεί κάθε στοιχείο που αφορά το αρχείο τοπογραφικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων ρυμοτομίας καθώς και των πινάκων της πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις οφειλής ή μη της υποχρεωτικής εισφοράς των οικοπέδων που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης με τον Ν. 1337/83 και μεταγενέστερα.
 • Καταρτίζει και ενημερώνει το Δημοτικό Κτηματολόγιο και μεριμνά για την έρευνα, καταγραφή και προστασία της Δημοτικής περιουσίας.
 • Εκτελεί τις τοπογραφικές εργασίες που αφορούν την εκτέλεση έργων και την καταγραφή της Δημοτικής περιουσίας και έχει την ευθύνη της φύλαξης και συντήρησης των τοπογραφικών οργάνων και του σχετικού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Διατηρεί αρχείο με όλα τα στοιχεία που αφορούν τη Δημοτική περιουσία.
 • Τηρεί πλήρες φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της πόλης και ενημερώνει αυτό συνεχώς.
 • Εκδίδει χάρτες της πόλης με όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, κατά θεματικές ενότητες για την ενημέρωση της διοίκησης του Δήμου, των υπηρεσιών και των δημοτών.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης και ενημέρωσης του υψομετρικού δικτύου του Δήμου.
 • Εκδίδει τα υψομετρικά σημειώματα για την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Γραφείο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών

 • Μεριμνά για τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων πάσης φύσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εγκεκριμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου.
 • Εισηγείται την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης όπου και όταν απαιτείται.
 • Εκπονεί τις επιμέρους μελέτες εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου και των τυχόν τροποποιήσεων αυτής.
 • Μεριμνά για την διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων που αφορούν στην οδοσήμανση.
 • Μεριμνά για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη, με προτάσεις για την εφαρμογή των αναγκαίων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την βελτίωση της κυκλοφορίας των κατοίκων της πόλεως και ιδιαίτερα των ευπαθών ατόμων (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα).
 • Μελετά εν γένει τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης ως προς τη συγκοινωνιακή τους εξυπηρέτηση και φροντίζει για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Χορηγεί τις απαιτούμενες βεβαιώσεις που αφορούν στην οδοσήμανση.
 • Εισηγείται για την λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.

 

---------------------------------------------
Τμήμα Κτηριακής Ανάπτυξης Πόλης
---------------------------------------------

Προϊσταμένη Τμήματος
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

τηλ: 213.20.50.518
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εργαζόμενοι στο Τμήμα

ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
τηλ.: 213.20.50.539
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφείο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Κτηριακής Ανάπτυξης

 • Συντάσσει το ετήσιο τμήμα του Τεχνικού Προγράμματος που αφορά στην ανάπτυξη των κτηριακών υποδομών του Δήμου (δημοτικά κτήρια, παιδικοί σταθμοί, σχολεία κ.λ.π.) καθώς και σε έργα συντήρησης, επέκτασης, βελτίωσης αυτών.
 • Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, καθ’ όσον αφορά στα κτηριακά έργα, εισηγείται την τροποποίηση αυτού για εγγραφή νέων έργων και μελετών.
 • Υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης έργων και μελετών και παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης αυτών.
 • Εισηγείται την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για την εγγραφή πιστώσεων νέων έργων και μελετών και την ενίσχυση υφισταμένων πιστώσεων για την ολοκλήρωση έργων και μελετών.
 • Παρακολουθεί όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν σε εκτέλεση έργων κτηριακών (ΣΑΝΤ, ΣΑΤΑ, ΕΠΤΑ, ΠΕΠ κ.λ.π.).
 • Εισηγείται την έγκριση κάθε δαπάνης για την εκτέλεση κτηριακών έργων.
 • Συγκεντρώνει σε τακτική βάση τα αιτήματα των διαχειριστών των κτηριακών υποδομών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, αξιολογεί αυτά, συντάσσει εισηγήσεις για την αναγκαιότητα κάθε παρέμβασης και σχετικό προϋπολογισμό για έγκριση από την Διοίκηση του Δήμου.
 • Εποπτεύει και συντονίζει την Διοικητική Παρακολούθηση Χρηματοδοτούμενων Δράσεων κτηριακών έργων.

Γραφείο Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών Κτηριακών Έργων

 • Συντάσσει όλες τις μελέτες των κτιριακών έργων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, που προβλέπονται από τα ετήσια Τεχνικά Προγράμματα του Δήμου.
 • Επιβλέπει τις μελέτες που εκπονούν για λογαριασμό του Δήμου ιδιώτες μελετητές.
 • Συντάσσει τις μελέτες των κτιριακών έργων που αφορούν στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού.
 • Συντάσσει τις διακηρύξεις των διαγωνισμών και διενεργεί τις σχετικές δημοπρασίες που αφορούν σε κτιριακά έργα του Δήμου.
 • Μεριμνά για την συντήρηση όλων των κτιριακών υποδομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Δημαρχείο, Δημοτικά Κτήρια, Κτήρια Σχολείων και Παιδικών Σταθμών, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Γυμναστήρια κ.λ.π.).
 • Συντάσσει τις σχετικές μελέτες και προβαίνει στους σχετικούς διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχου.

Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Κτηριακών Υποδομών

 • Επιβλέπει όλα τα κτιριακά έργα που εκτελούνται από τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα.
 • Εισηγείται την έγκριση κάθε δαπάνης για την εκτέλεση των κτιριακών έργων.
 • Συντάσσει, ελέγχει και υπογράφει τις πιστοποιήσεις, τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες, τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.), τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των έργων και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν έργα εκτελούμενα με εργολαβία ή αυτεπιστασία.
 • Εισηγείται την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων που επιβλέπει.
 • Παρακολουθεί Διοικητικά τα Χρηματοδοτούμενα Έργα του αντικειμένου του (υποβολή αναφορών, επικοινωνία με διαχειριστικές και χρηματοδοτικές αρχές κ.λ.π.)

 

---------------------------------------------
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης
---------------------------------------------

Αναπαύσεως 30, 15235 Βριλήσσια
τηλ. 210.61.30.916 & 210.80.40.717
τηλ. αναφοράς βλαβών δικτύου ύδρευσης εκτός ωραρίου γραφείου: 69.49.48.64.86

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προϊστάμενος Τμήματος
ΠΑΡΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εργαζόμενοι στο Τμήμα

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Γραφείο Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης

 • Ασχολείται εν γένει με την διαχείριση του υφιστάμενου δημοτικού δικτύου ύδρευσης.
 • Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων που αφορούν σε θέματα ύδρευσης (κατασκευές νέων παροχών, μεταφορές παροχών, αποκαταστάσεις βλαβών παροχών υδροδότησης, μεταβολές στοιχείων ιδιοκτητών, εγγραφές νέων χρηστών, μειώσεις καταναλώσεων ύδατος λόγω αφανών διαρροών, τεχνικοί έλεγχοι, προσωρινές διακοπές ή οριστικές διακοπές παροχών, επανασυνδέσεις παροχών, αλλαγές κατηγορίας τιμολογήσεων, πληροφορίες καταναλώσεων, παράπονα, γενικές πληροφορίες) τις οποίες ελέγχει και διεκπεραιώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου.
 • Τηρεί πλήρες αρχείο του γραφείου του.
 • Μεριμνά για τον ποιοτικό έλεγχο του νερού.
 • Προγραμματίζει τις υπό εκτέλεση συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης καθώς και τις απαιτούμενες επεμβάσεις βελτίωσης, επέκτασης και συμπλήρωσης του δημοτικού δικτύου ύδρευσης.
 • Καταρτίζει και παρακολουθεί το πρόγραμμα εργασιών του συνεργείου των δημοτικών αντλιοστασίων και του δικτύου.

Γραφείο Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης

 • Ασχολείται εν γένει με την συντήρηση του υφιστάμενου δημοτικού δικτύου ύδρευσης.
 • Επιβλέπει συντονίζει και κατευθύνει το προσωπικό στην ορθή και έγκαιρη επέμβαση αποκατάστασης των βλαβών του δικτύου ύδρευσης.
 • Ενεργεί για την εκτέλεση των διακοπών υδροδότησης στους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν τα τέλη.
 • Φροντίζει για την εφαρμογή του ισχύοντος κάθε φορά κανονισμού ύδρευσης.
 • Ενεργεί δια των υπαλλήλων του την καταμέτρηση των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά 3μηνο ή όπως έχει αποφασίσει ο Δήμος και παρέχει στοιχεία για την σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων του τέλους ύδρευσης προς μηχανογράφηση αυτών και έκδοση λογαριασμών ύδρευσης.
 • Έχει την ευθύνη της συντήρησης και ομαλής λειτουργίας των αντλιοστασίων του δικτύου και των εγκαταστάσεων γενικώς της ύδρευσης του Δήμου.

Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

 • Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων που αφορούν σε θέματα ανελκυστήρων (καταχωρήσεις, ανανεώσεις καταχωρήσεων, αναλήψεις ή παραιτήσεις συντήρησης, γενικές πληροφορίες, κλπ.) τις οποίες ελέγχει και διεκπεραιώνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Τηρεί πλήρες αρχείο των φακέλων των ανελκυστήρων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου.
 • Συντάσσει το ετήσιο τμήμα του Τεχνικού Προγράμματος που αφορά στην ανάπτυξη και διαχείριση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Δήμου (δημοτικά κτήρια, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, δίκτυα φωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης κλπ.) καθώς και σε έργα συντήρησης, επέκτασης, βελτίωσης αυτών.
 • Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, όσον αφορά στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, εισηγείται την τροποποίηση αυτού για εγγραφή νέων έργων και μελετών.
 • Υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης έργων και μελετών και παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης αυτών.
 • Εισηγείται την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για την εγγραφή πιστώσεων νέων έργων και μελετών και την ενίσχυση υφισταμένων πιστώσεων για την ολοκλήρωση έργων και μελετών.
 • Παρακολουθεί όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν σε εκτέλεση έργων ηλεκτρομηχανολογικών (ΣΑΝΤ, ΣΑΤΑ, ΕΠΤΑ, ΠΕΠ κ.λ.π.).
 • Εισηγείται την έγκριση κάθε δαπάνης για την εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών έργων και προμηθειών.
 • Εποπτεύει και συντονίζει την Διοικητική Παρακολούθηση Χρηματοδοτούμενων Δράσεων.
 • Συντάσσει όλες τις μελέτες των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και προμηθειών του Δήμου, που προβλέπονται από τα ετήσια Τεχνικά Προγράμματα του Δήμου και προβαίνει στους σχετικούς διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχου.
 • Επιβλέπει τις μελέτες που εκπονούν για λογαριασμό του Δήμου ιδιώτες μελετητές.
 • Συντάσσει τις διακηρύξεις των διαγωνισμών και διενεργεί τις σχετικές δημοπρασίες που αφορούν σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα και προμήθειες του Δήμου.
 • Μεριμνά για την συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του Δήμου (Δημαρχείο, Δημοτικά Κτήρια, Κτήρια Σχολείων και Παιδικών Σταθμών, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Γυμναστήρια κλπ.).
 • Επιβλέπει όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα που εκτελούνται από τον Δήμο.
 • Συντάσσει, ελέγχει και υπογράφει τις πιστοποιήσεις, τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες, τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.), τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν έργα εκτελούμενα με εργολαβία ή αυτεπιστασία.
 • Εισηγείται την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων που επιβλέπει.
 • Παρακολουθεί Διοικητικά τα Χρηματοδοτούμενα Έργα του αντικειμένου του (υποβολή αναφορών, επικοινωνία με διαχειριστικές και χρηματοδοτικές αρχές κλπ.)

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560