Υπηρεσίες Διαχείρισης-Ανακύκλωσης-Ανάκτησης-Διάθεσης Σύμμεικτων Στερεών Αστικών Αποβλήτων

Διενεργείται ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500,00 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (4.680,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180,00 €).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  ορίζεται η 19η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:30. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12061/07-10-2020 διακήρυξη διαγωνισμού. 

Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 20PROC007439414.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560