Μίσθωση ειδών φωτεινού διάκοσμου για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης

Διενεργείται ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης ««ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (CPV 31600000-2 , ΡΑ01-7)».

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.940,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) το ποσόν των 9.585,60€ ήτοι σύνολο δαπάνης 49.525,60€.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 13779/16-11-2020 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 20PROC007654407.

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e2s2

παράρτημα 2

παράρτημα 3

παράρτημα 4

παράρτημα 5

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560