Δημοπράτηση Έργου με Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (345.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Οικοδομικά Έργα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.1 της σχετικής διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 184517).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς έχει οριστεί η 9η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00μ.μ.. Ως αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού έχει οριστεί η 15η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00π.μ.

Διακήρυξη Έργου

Πλήρες Τεύχος Μελέτης

Περίληψη Διακήρυξης

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560