«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “άνω των ορίων” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.238.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 297.240,00 € ήτοι σύνολο προϋπολογισμού 1.535.740,00 €

Η σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσόν των 1.393.800,00 ευρώ από πόρους του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7430/2021/17-3-2023 Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) με την οποία εντάχθηκε η προμήθεια στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» και με το ποσόν των 141.940,00 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός RFQ 261182).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, οι σχετικές απαιτήσεις και τα λοιπά στοιχεία για την εκτέλεση της προμήθειας καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 15736/6-11-2023 διακήρυξη διαγωνισμού.

Το συνημμένο πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 23PROC013743475.

πλήρες τεύχος διακήρυξης

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560