Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

 

Θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με «Συνοπτικό Διαγωνισμό» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 8η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ.

εντυπο προσφορας

Διακήρυξη - Τεύχη

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560