Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 23η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

Ο Δήμος μας πρόκειται να διενεργήσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ», (CPV: 31681410-0, 31527200-8, 31682210-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί με τιμές μονάδος,,  εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 32.262,65 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 6η μηνός Δεκεμβρίου  2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 14776/22-11-2016 διακήρυξη διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το

Γραφείο Προμηθειών (κ. Κοκκινογένη Αικατερίνη – κ. Χατζηαντωνίου Καλλιόπη) και στα τηλέφωνα 213.20.50.523, 517 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 16PROC005434901

Διενεργείται ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την "Προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για το Δήμο Βριλησσίων & τα Ν.Π.Δ.Δ. του", (CPV: 09134200-9, 09132100-4, 09135100-5).

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης,  εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 320.768,00 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 76.984,32 € ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού397.752,32 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr  όπου έχει καταχωρηθεί με συστημικό αριθμό 29882.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12η μηνός Δεκεμβρίου  2016. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 14965/25-11-2016 διακήρυξη διαγωνισμού.  

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 16PROC005500398

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων, πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας Φωτοτυπικού Χαρτιού όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 84/2016 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΦΑΟΟΛΔ0-94Η & ΑΔΑΜ: 16REQ005569488) και στην 2025/14.12.2016 Πρόσκληση.

Εφόσον ενδιαφέρεστε να στείλετε προσφορά, μπορείτε να συμπληρώσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς το οποίο περιλαμβάνεται στην σχετική πρόσκληση.

Η υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το αρ.4 της 84/2016 Απόφασης.

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ (Ο.Κ.Π.Α. & Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.) ΓΙΑ ΤΟ 2017».

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί θα δοθεί ως εξής:

 1. Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη:
  • και φρούτα (τμήμα 6)
  • είδη οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά (τμήμα 4),
  • είδη ιχθυοπωλείου (τμήμα 3),
  • είδη κρεοπωλείου (τμήμα 2),
  • αυγά (υποτμήμα 1.4),
  • ελαιόλαδο (υποτμήμα 1.2) & κατεψυγμένα λαχανικά (υποτμήμα 1.3)
 2. Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη, ήτοι:
  • γάλα παστεριωμένο (τμήμα 9)
  • συσκευασμένα τρόφιμα (τμήμα 8),
  • χυμοί φρούτων (τμήμα 7),
  • είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής (τμήμα 5),
  • είδη παντοπωλείου (υποτμήμα 1.1 & 1.5),

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 134.168,45 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 20.280,94 € ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 154.449,39 €

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr  όπου έχει καταχωρηθεί με συστημικό αριθμό 30196.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 23:59:59.. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16223/14-12-2016διακήρυξη διαγωνισμού.  

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 16PROC005573986.

Ο Δήμος Βριλησσίων διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

 1. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
 2. τους όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου 16080/12.12.2016 Διακήρυξης

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2017,ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Tα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 16PROC005634208 2016-12-23.

H Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 9η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας του  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας "Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης".

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράαποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.940,00€ και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 14.385,60€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης  ανέρχεται σε 74.325,60€.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και οικονομικού έτους 2018. Συγκεκριμένα επιμερίζεται ως εξής ανά έτος:

Έτος Κ.Α. Τίτλος Ποσόν (€)
2017  00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  46.604,16
2017  00.6142.13 Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης  12.856,32
2018  00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  11.651,04
2018  00.6142.13 Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης  3.214,08


Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC006204752.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Στο παρόν άρθρο εμφανίζονται οι ερωτήσεις ενδιαφερομένων σχετικά με τον διαγωνισμό με αρ.πρωτ.6800/18-05-2017, όπως έχουν γραπτά διατυπωθεί από τους ίδιους και με τη σειρά που παραλαμβάνονται από το Δήμο και οι αντίστοιχες απαντήσεις διευκρινήσεις που δίνει ο Δήμος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Στην παράγραφο 1.5 δεν αναφέρεται την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ενώ αναφέρεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι, η 31η μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 2. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προ ΦΠΑ ή μετά από ΦΠΑ?

  Στο κεφάλαιο τεχνικές προδιαγραφές της 24/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (η οποία αποτελεί το Παράρτημα Ι της εν λόγω διακήρυξης) και ειδικότερα στα «πληροφοριακά στοιχεία» υπό τίτλο «κριτήρια ανάθεσης» ορίζεται ότι «Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής ανά τμήμα, χωρίς περιορισμό.»

  Συνεπώς προκύπτει σαφώς ότι το κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., καθώς αυτό είναι το συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρυνθεί ο Δήμος.

 3. Στη σελίδα 13 στο 2.2.6 αναφέρετε ότι απαιτείται να έχουμε εκτελέσει τουλάχιστον 3 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ……κλπ. Η εταιρία μας θα πάρει μέρος μόνο στο τμήμα 1 το οποίο αφορά την παραγωγή των φακέλων και των λογαριασμών και δεν θα παράσχει καμία υπηρεσία καθώς αυτό αφορά το τμήμα 2. Θα πρέπει να σας αναφέρουμε 3 συμβάσεις που αφορούν αντίστοιχα προμήθεια παρόμοιων εντύπων ή η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά μόνο το τμήμα 2;

  Η απαίτηση της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης, να έχουν εκτελεσθεί τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων και των αναθετόντων φορέων), ανεξαρτήτως ύψους αυτών, αφορά έκαστο τμήμα, όπως ρητά αναφέρεται, άρα και στο τμήμα 1.

 4. Στη σελίδα 13 στο 2.2.6 αναφέρετε "β) απαιτούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή/και ΕΝ 14534:2003 μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών". Εμείς καθώς δεν θα παράσχουμε υπηρεσία δεν μπορούμε να σας τα προσκομίσουμε, είναι αποδεκτό;

  Η απαίτηση, οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν Πιστοποιητικό ότι διαθέτουν σύστημα μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή/και ΕΝ 14534:2003, αφορά μόνο στο τμήμα 2, όπως ρητά αναφέρεται.

 5. Στη σελίδα 18 στο 2.4.3.2 αναφέρετε ότι ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, εκτός από την ίδια την τεχνική μας προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εμείς που θα πάρουμε μέρος μόνο στο τμήμα 1 για την παραγωγή των εντύπων, είμαστε υπόχρεοι να συμπεριλάβουμε κάποια δικαιολογητικά; και αν ναι παρακαλώ διευκρινίστε μου ποια είναι αυτά.

  Η αναφορά στην παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης ότι ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς , εκτός από την ίδια την τεχνική προσφορά , θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, αφορά σε γενική διατύπωση και όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προσφορών. Επίσης, στο κεφάλαιο «τεχνικές προδιαγραφές» της 24/2017 μελέτης της υπηρεσίας (παράρτημα Ι της διακήρυξης), βάσει του οποίο θα πρέπει να συνταχθεί η τεχνική προσφορά σας, δεν αναφέρονται κάποια δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εάν εσείς κρίνετε σκόπιμο να συμπεριλάβετε κάποιο έγγραφο που διαθέτετε, δεν επηρεάζει την διαδικασία.

Το Νομικό μας Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει στην στην εκτέλεση παροχής της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 906/06.06.2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και στην 2/2017 Μελέτη (οι οποίες επισυνάπτονται).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Δευτέρα 12.06.2017 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. 
(Λ.Πεντέλης 62 – ισόγειο) συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.360,00 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 11.606,40 €, ήτοι σύνολο 59.966,40€.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC001552265.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4η μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της διακήρυξης ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω φαξ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις αναρτώνται στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.

Η 2η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του

2ου Γυμνασίου Βριλησσίων

 • Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 12-07-2017 και ώρα 17:00
 • Ποσό εγγύησης 300,00€

1ου Λυκείου Βριλησσίων

 • Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την Δευτέρα 10-07-2017 και ώρα 17:00
 • Ποσό εγγύησης 300,00€

Η Α Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του

3ου Δημοτικού Σχολείου

 • Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 30-06-2017 και ώρα 12:00
 • Ποσό εγγύησης 300,00€

4ου Δημοτικού Σχολείου

 • Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 30-06-2017 και ώρα 10:00
 • Ποσό εγγύησης 300,00€

6ου Δημοτικού Σχολείου

 • Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 05-07-2017 και ώρα 17:00
 • Ποσό εγγύησης 300,00€

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.635,00€ και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 11.672,40€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης  ανέρχεται σε 60.307,40€.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2017 και οικονομικού έτους 2018. Συγκεκριμένα επιμερίζεται ως εξής ανά έτος:

Έτος    Κ.Α.             Τίτλος                                          Πίστωση
2017    15.6413.01    Μεταφορές προσώπων (ΚΑΠΗ)    19.542,40€
2017    60.6413.02    Μεταφορές προσώπων (ΑΜΕΑ)    16.814,40€
2018    15.6413.01    Μεταφορές προσώπων (ΚΑΠΗ)    12.542,60€
2018    60.6413.02    Μεταφορές προσώπων (ΑΜΕΑ)    11.408,00€

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC001556802

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5η μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της παρούσας ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω φαξ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.

 

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.360,00 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 11.606,40 €, ήτοι σύνολο 59.966,40€.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC001552265.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4η μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της διακήρυξης ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω φαξ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις αναρτώνται στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.975,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 9.594,00 ΕΥΡΩ  ήτοι σύνολο 49.569,00 ΕΥΡΩ.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC001552471

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3η μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της διακήρυξης ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω φαξ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις αναρτώνται στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018