Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τον ΟΚΠΑ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων, πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας Φωτοτυπικού Χαρτιού όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 84/2016 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΦΑΟΟΛΔ0-94Η & ΑΔΑΜ: 16REQ005569488) και στην 2025/14.12.2016 Πρόσκληση.

Εφόσον ενδιαφέρεστε να στείλετε προσφορά, μπορείτε να συμπληρώσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς το οποίο περιλαμβάνεται στην σχετική πρόσκληση.

Η υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το αρ.4 της 84/2016 Απόφασης.

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων και των Ν.Π.Δ.Δ. του (Ο.Κ.Π.Α. & Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.) για το 2017»

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ (Ο.Κ.Π.Α. & Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.) ΓΙΑ ΤΟ 2017».

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί θα δοθεί ως εξής:

 1. Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη:
  • και φρούτα (τμήμα 6)
  • είδη οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά (τμήμα 4),
  • είδη ιχθυοπωλείου (τμήμα 3),
  • είδη κρεοπωλείου (τμήμα 2),
  • αυγά (υποτμήμα 1.4),
  • ελαιόλαδο (υποτμήμα 1.2) & κατεψυγμένα λαχανικά (υποτμήμα 1.3)
 2. Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη, ήτοι:
  • γάλα παστεριωμένο (τμήμα 9)
  • συσκευασμένα τρόφιμα (τμήμα 8),
  • χυμοί φρούτων (τμήμα 7),
  • είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής (τμήμα 5),
  • είδη παντοπωλείου (υποτμήμα 1.1 & 1.5),

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 134.168,45 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 20.280,94 € ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 154.449,39 €

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr  όπου έχει καταχωρηθεί με συστημικό αριθμό 30196.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 23:59:59.. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16223/14-12-2016διακήρυξη διαγωνισμού.  

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 16PROC005573986.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Ο Δήμος Βριλησσίων διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

 1. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
 2. τους όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου 16080/12.12.2016 Διακήρυξης

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2017,ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Tα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 16PROC005634208 2016-12-23.

Δημόσια κλήρωση Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 2017

H Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 9η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας του  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Συνοπτικός διαγωνισμός για την "Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης"

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας "Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης".

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράαποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.940,00€ και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 14.385,60€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης  ανέρχεται σε 74.325,60€.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και οικονομικού έτους 2018. Συγκεκριμένα επιμερίζεται ως εξής ανά έτος:

Έτος Κ.Α. Τίτλος Ποσόν (€)
2017  00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  46.604,16
2017  00.6142.13 Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης  12.856,32
2018  00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  11.651,04
2018  00.6142.13 Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης  3.214,08


Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC006204752.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό με αρ.πρωτ. 6800/18-05-2017

Στο παρόν άρθρο εμφανίζονται οι ερωτήσεις ενδιαφερομένων σχετικά με τον διαγωνισμό με αρ.πρωτ.6800/18-05-2017, όπως έχουν γραπτά διατυπωθεί από τους ίδιους και με τη σειρά που παραλαμβάνονται από το Δήμο και οι αντίστοιχες απαντήσεις διευκρινήσεις που δίνει ο Δήμος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Στην παράγραφο 1.5 δεν αναφέρεται την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ενώ αναφέρεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι, η 31η μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 2. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προ ΦΠΑ ή μετά από ΦΠΑ?

  Στο κεφάλαιο τεχνικές προδιαγραφές της 24/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (η οποία αποτελεί το Παράρτημα Ι της εν λόγω διακήρυξης) και ειδικότερα στα «πληροφοριακά στοιχεία» υπό τίτλο «κριτήρια ανάθεσης» ορίζεται ότι «Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής ανά τμήμα, χωρίς περιορισμό.»

  Συνεπώς προκύπτει σαφώς ότι το κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., καθώς αυτό είναι το συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρυνθεί ο Δήμος.

 3. Στη σελίδα 13 στο 2.2.6 αναφέρετε ότι απαιτείται να έχουμε εκτελέσει τουλάχιστον 3 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ……κλπ. Η εταιρία μας θα πάρει μέρος μόνο στο τμήμα 1 το οποίο αφορά την παραγωγή των φακέλων και των λογαριασμών και δεν θα παράσχει καμία υπηρεσία καθώς αυτό αφορά το τμήμα 2. Θα πρέπει να σας αναφέρουμε 3 συμβάσεις που αφορούν αντίστοιχα προμήθεια παρόμοιων εντύπων ή η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά μόνο το τμήμα 2;

  Η απαίτηση της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης, να έχουν εκτελεσθεί τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων και των αναθετόντων φορέων), ανεξαρτήτως ύψους αυτών, αφορά έκαστο τμήμα, όπως ρητά αναφέρεται, άρα και στο τμήμα 1.

 4. Στη σελίδα 13 στο 2.2.6 αναφέρετε "β) απαιτούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή/και ΕΝ 14534:2003 μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών". Εμείς καθώς δεν θα παράσχουμε υπηρεσία δεν μπορούμε να σας τα προσκομίσουμε, είναι αποδεκτό;

  Η απαίτηση, οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν Πιστοποιητικό ότι διαθέτουν σύστημα μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή/και ΕΝ 14534:2003, αφορά μόνο στο τμήμα 2, όπως ρητά αναφέρεται.

 5. Στη σελίδα 18 στο 2.4.3.2 αναφέρετε ότι ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, εκτός από την ίδια την τεχνική μας προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εμείς που θα πάρουμε μέρος μόνο στο τμήμα 1 για την παραγωγή των εντύπων, είμαστε υπόχρεοι να συμπεριλάβουμε κάποια δικαιολογητικά; και αν ναι παρακαλώ διευκρινίστε μου ποια είναι αυτά.

  Η αναφορά στην παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης ότι ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς , εκτός από την ίδια την τεχνική προσφορά , θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, αφορά σε γενική διατύπωση και όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προσφορών. Επίσης, στο κεφάλαιο «τεχνικές προδιαγραφές» της 24/2017 μελέτης της υπηρεσίας (παράρτημα Ι της διακήρυξης), βάσει του οποίο θα πρέπει να συνταχθεί η τεχνική προσφορά σας, δεν αναφέρονται κάποια δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εάν εσείς κρίνετε σκόπιμο να συμπεριλάβετε κάποιο έγγραφο που διαθέτετε, δεν επηρεάζει την διαδικασία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχήματος ΟΚΠΑ

Το Νομικό μας Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει στην στην εκτέλεση παροχής της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 906/06.06.2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και στην 2/2017 Μελέτη (οι οποίες επισυνάπτονται).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Δευτέρα 12.06.2017 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. 
(Λ.Πεντέλης 62 – ισόγειο) συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Συνοπτικός διαγωνισμός «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ» ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.360,00 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 11.606,40 €, ήτοι σύνολο 59.966,40€.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC001552265.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4η μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της διακήρυξης ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω φαξ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις αναρτώνται στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.

Διακηρύξεις διαγωνισμών για την εκμίσθωση κυλικείων σχολείων του Δήμου

Η 2η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του

2ου Γυμνασίου Βριλησσίων

 • Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 12-07-2017 και ώρα 17:00
 • Ποσό εγγύησης 300,00€

1ου Λυκείου Βριλησσίων

 • Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την Δευτέρα 10-07-2017 και ώρα 17:00
 • Ποσό εγγύησης 300,00€

Η Α Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του

3ου Δημοτικού Σχολείου

 • Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 30-06-2017 και ώρα 12:00
 • Ποσό εγγύησης 300,00€

4ου Δημοτικού Σχολείου

 • Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 30-06-2017 και ώρα 10:00
 • Ποσό εγγύησης 300,00€

6ου Δημοτικού Σχολείου

 • Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 05-07-2017 και ώρα 17:00
 • Ποσό εγγύησης 300,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.635,00€ και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 11.672,40€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης  ανέρχεται σε 60.307,40€.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2017 και οικονομικού έτους 2018. Συγκεκριμένα επιμερίζεται ως εξής ανά έτος:

Έτος    Κ.Α.             Τίτλος                                          Πίστωση
2017    15.6413.01    Μεταφορές προσώπων (ΚΑΠΗ)    19.542,40€
2017    60.6413.02    Μεταφορές προσώπων (ΑΜΕΑ)    16.814,40€
2018    15.6413.01    Μεταφορές προσώπων (ΚΑΠΗ)    12.542,60€
2018    60.6413.02    Μεταφορές προσώπων (ΑΜΕΑ)    11.408,00€

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC001556802

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5η μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της παρούσας ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω φαξ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ»

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.360,00 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 11.606,40 €, ήτοι σύνολο 59.966,40€.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC001552265.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4η μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της διακήρυξης ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω φαξ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις αναρτώνται στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.

Συνοπτικός διαγωνισμός «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.975,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 9.594,00 ΕΥΡΩ  ήτοι σύνολο 49.569,00 ΕΥΡΩ.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC001552471

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3η μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της διακήρυξης ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω φαξ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις αναρτώνται στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.

Συνοπτικός διαγωνισμός «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΑΠΟ 15/07/2017 ΕΩΣ 15/07/2018)»

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΑΠΟ 15/07/2017 ΕΩΣ 15/07/2018)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.050,00 ΕΥΡΩ € (δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 17PROC001552092.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3η μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ορισθείσα διεύθυνση στο άρθρο 1.1 της παρούσας ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν λόγω τεχνικών προβλημάτων, μέσω φαξ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις αναρτώνται στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.

Ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό με αρ. Πρωτ 1009/14.06.2017

Στο παρόν άρθρο εμφανίζονται οι ερωτήσεις ενδιαφερομένων σχετικά με τον διαγωνισμό με αρ. Πρωτ. 1009/14.06.2017 όπως έχουν γραπτά διατυπωθεί από τους ίδιους και με τη σειρά που παραλαμβάνονται από το Ν.Π.Δ.Δ. και οι αντίστοιχες απαντήσεις διευκρινήσεις που δίνει  το Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Θα ήθελα να ζητήσω μια διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό για Τις μεταφορές του ΚΑΠΗ  και πιο συγκεκριμένα για την συμπλήρωση του εντύπου ΤΕΥΔ   .Στην ενότητα  πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, θα ήθελα να μου  πείτε τι ακριβώς ζητάει και αν αυτό έχει σχέση με το συμφωνητικό ενοικίασης πούλμαν από συνεργαζόμενο γραφείο. 

  Σύμφωνα με το αρ. 2.2.9.1  της διακήρυξης , το έντυπο του Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρώνεται σύμφωνα με  την οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ, την οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο : www.eaadhsy.gr.
  Στην περίπτωση που επιθυμείτε να στηριχθείτε σε ικανότητα τρίτου οικονομικού φορέα , εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.8  (σελ. 16) της διακήρυξης και απαιτείται η προσκόμιση ΤΕΥΔ και από τον τρίτο.
  Προς απόδειξη υποβάλλονται τα ζητούμενα σύμφωνα με την παράγραφο Β.8 του άρθρου 2.2.9.2. (σελ. 19) της διακήρυξης.


 2. 2.4.3.2 Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” της 1/2017 μελέτης της υπηρεσίας, που αποτελεί το Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. Ειδικότερα, η τεχνική προσφορά, προκειμένου να είναι άμεσα αξιολογήσιμη, πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά του ως άνω αναφερόμενου κεφαλαίου «Τεχνικές προδιαγραφές»  Διότι από το κεφάλαιο «Τεχνικές προδιαγραφές» δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια ποια δικαιολογητικά ή έγγραφα θα πρέπει να περιέχει να περιέχει ο συγκεκριμένος φάκελος ? παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αναλυτικά.

  Σε σχέση με το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας   που αφορά στο φάκελο της «Τεχνικής Προσφοράς» σας ενημερώνω ότι ο φάκελος δεν χρειάζεται να περιέχει κανένα είδος δικαιολογητικού πλην της αναφερόμενης  τεχνικής προσφοράς  σας η  οποία θα βεβαιώνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως παρουσιάζονται στις  (σελ. 52 – 57)  και ανάλογα σε ποιο ή ποια τμήματα επιθυμείτε να  υποβάλλεται προσφορά.


 3. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τυχόν τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Για το συγκεκριμένο θα σας κατατεθεί επιστολή?

  Σε σχέση με το αν θα  πρέπει  οι οικονομικοί φορείς να αναφέρουν το τυχόν τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους , φυσικά και θα πρέπει να κατατεθεί επιστολή.


 4. Επιπλέον διευκρινίστε μας πόσα λεωφορεία πρέπει να σας προσφερθούν για το έργο (ΤΜΗΜΑ 1 & ΤΜΗΜΑ 2) και σε ποιο σημείο της διακήρυξης αναγράφεται. 

  Σε σχέση με τον αριθμό των πούλμαν που πρέπει να προσφέρουν το έργο , δεν αναφέρεται αριθμός λεωφορείων  στην τεχνική έκθεση της 1/ 2017 Μελέτης της υπηρεσίας  σελ.  41 του τεύχους της διακήρυξης όπου σας παραθέτω το συγκεκριμένο απόσπασμα. «Τα πούλμαν που απαιτείται να μισθωθούν για χρονικό διάστημα από υπογραφής της σχετικής σύμβασης (υπολογίζουμε στα μέσα του μηνός Μαΐου 2017) έως τις 31 Ιουλίου 2018 (Πολυετής Υποχρέωση), θα είναι των 50 θέσεων, όσα απαιτηθούν κάθε φορά. Συνεπώς συνολικά εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν 435 μεταφορές.»


 5. Μια επιπλέον διευκρίνιση, θα πρέπει να κατατεθούν άδειες κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφαλιστήρια των λεωφορείων;

  Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας όχι ,αν στην πορεία είστε ο τελικός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσετε  όλα τα αποδεικτικά μέσα όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2.9.2.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος παραχώρησης χώρου για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου

Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει τον καθορισμό δύο (2) βραχύχρονων αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, αποκλειστικά σε κατόχους αδειών αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνα) .

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560