ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, ήτοι ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και νυν Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου) για τον Νομό Αττικής, (www.fuelprices.gr), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 443.738,33 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 106.497,20€ ήτοι σύνολο δαπάνης 550.235,53€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 243187) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 31/10/2023 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 14588/13-10-2023 διακήρυξη διαγωνισμού.

Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 23PROC013605874.

προκήρυξη

περίληψη διακήρυξης

πλήρες τεύχος

 

 

 

«Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Βριλησσίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου έτους 2024»

«Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Βριλησσίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου έτους 2024»

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Βριλησσίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Βριλησσίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΑΡΧΟΥ_ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ_ΣΧΟΛΙΚΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΣΤΡΙΩΝ_2023-2024.docx

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2023 στα Βριλήσσια

Δείτε  τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Δήμου Βριλησσίων όπως εμφανίζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Δήμος Βριλησσίων | Εθνικές εκλογές – Μάιος 2023 (singularlogic.eu)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) από τον Δήμο Βριλησσίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) από τον Δήμο Βριλησσίων με σκοπό τη συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων με Διαλογή στην Πηγή και της εμπλοκής φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στις δράσεις ανακύκλωσης.

 

_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος_σε_Κοινωνικές_Συνεταιριστικές_Επιχειρήσεις.doc

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560