Επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ» κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με κοστολόγηση του κύκλου ζωής.

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 2.260.000 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των  542.400 € ήτοι σύνολο δαπάνης  2.802.400€

Η εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης ως εξής:

Για προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού ποσού 250.000€, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 60.000 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού έως 310.000 €.

Για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του συστήματος για επιπλέον πέντε έτη ποσού 325.000 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 78.000 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 403.000 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 53160), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 18PROC002683553

Διαγωνισμός για την παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή λογαριασμών ύδρευσης

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα ειδών, χωρίς περιορισμό.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.940,00 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 14.385,60€, ήτοι σύνολο 74.325,60€.

Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα, ως κατωτέρω:

ΤΜΗΜΑ 1: “ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΝΘΕΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ”

ΤΜΗΜΑ 2: “ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 18PROC003146468.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6η μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560