ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του Έργου Πληροφορικής «Υλοποίηση GIS Εφαρμογών για τη Δικτυακή Πύλη Δήμου Βριλησσίων», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 85.000,00 Ευρώ (71.428,57 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 19%, 13.571,43 Ευρώ).

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη Εφαρμογών GIS για τη Δικτυακή Πύλη του Δήμου Βριλησσίων. Οι εφαρμογές αυτές έχουν σαν κύριο σκοπό να πλαισιώσουν και επεκτείνουν τις υπηρεσίες προς του δημότες του Δήμου Βριλησσίων και γενικότερα προς το κοινό, που περιλαμβάνονται ήδη στο Δικτυακό Τόπο του Δήμου Βριλησσίων. Μέσω των εφαρμογών αυτών θα εξυπηρετηθούν αφενός οι ανάγκες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού καθώς και προβολής του έργου του Δήμου και αφετέρου θα αναπτυχθεί υποδομή παραγωγής και διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας από Δήμο.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη του σχετικού λογισμικού, την επεξεργασία και προετοιμασία των δεδομένων, την προμήθεια έτοιμου λογισμικού, τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του συνολικού συστήματος και την υποστήριξη του Δήμου Βριλησσίων στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

Το Έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», με χρηματοδότηση 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από κρατικούς πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα  γραφεία του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία), οδός Δημ. Βερνάρδου 23, την 21η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:15 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 12:00).

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€4.250,00).

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο (οδός Δημ. Βερνάρδου 23), καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κα Οικονομίδου, τηλ. 210.68.71.731, fax 210-68.25.229, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΦΡΕΣΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2008 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ", προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.709,00 Ευρώ. με Φ.Π.Α.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Δημ. Βερνάρδου αριθ. 23, την 25η Ιανουαρίου 2008 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).

 Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύησησυμμετοχής ύψους 2.185,45  Ευρώ.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο,  καθημερινά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 6871735, 6871700 αρμόδια κ. Κοκκινογένη).

Μ.Ε.Δ.
Ο Αντιδήμαρχος
Δεσποτίδης Γεώργιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Βριλησσίων θα διενεργήσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα «προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης»,  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ1/2008».

Αξία εργασιών 120.376,50 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. : 33.705,42 €, απρόβλεπτα: 23.112,28 €, αναθεώρηση 2.805,80€ και Φ.Π.Α. 19%34.200,00€, ήτοι συνολικής δαπάνης 214.200,00€. Το έργο θα χρηματοδοτηθείαπό Πόρους του Δήμου Βριλησσίων.

Η δημοπρασία πρόκειται να γίνει την 12η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Βριλησσίων, οδός Δημητρίου Βερνάρδου 23, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α2 τάξεως και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και οι κατά νόμο κοινοπραξίες.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο. 
Για την συμμετοχή στην δημοπρασία κατατίθενται  από καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά το νόμο (αρθ. 23,  Π.Δ. 609/85) εγγύηση συμμετοχής 3.544,00€, δηλαδή το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου. Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται  προς τον  Δήμο Βριλησσίων, κατά την παρ. 6 του αρθ. 27, του Π.Δ. 609/85.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Δημητρίου Βερνάρδου 23, Πληροφορίες κ. Αντώνογλου, τηλ.: 210 – 6871722.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την Πέμπτη 7/2/2008. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30 ΕΥΡΩ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.Τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της προσφοράς θα διατίθενται  από την υπηρεσία σφραγισμένα και αριθμημένα σε κάθε Ε.Δ.Ε. ο οποίος  υποχρεούται να προσκομίσει αυτά τα ίδια και μόνο σαν προσφορά του, επί  ποινή αποκλεισμού

Ο  Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Παπασπηλίου

Αναζητηση

your europe

youth logo 1

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018